Parlamentná otázka - O-000050/2018Parlamentná otázka
O-000050/2018

  Definícia MSP

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000050/2018
  Komisii
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Markus Pieper, v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

  Postup : 2018/2545(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000050/2018
  Predkladané texty :
  O-000050/2018 (B8-0031/2018)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  MSP predstavujú 99 % európskych podnikov, poskytujú viac ako 90 miliónov pracovných miest a vytvárajú pridanú hodnotu vo výške 3,9 bilióna EUR.

  MSP sú aj naďalej neúmerne postihnuté administratívnou a regulačnou záťažou a musia sa vysporiadať s náročnými podmienkami vrátane zlyhania trhu. Komisia preto prijala odporúčanie 2003/361/ES, ktorým sa stanovujú kritériá na vymedzenie MSP. Približne 100 následných legislatívnych aktov EÚ sa odvoláva na toto vymedzenie, pričom sa v nich stanovujú pravidlá osobitnej podpory pre MSP, napríklad možnosti financovania, zjednodušené postupy a výnimky.

  Od Komisie žiadame odpovede na tieto otázky:

  1. So zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 15. septembra 2016 (T-675/13 a T-587/14), v ktorých zdôraznil problémy s vymedzením pojmu „prepojených“ a „partnerských“ spoločností, ako sa plánuje Komisia vyrovnať s týmito rozsudkami vzhľadom na značný počet legislatívnych aktov obsahujúcich vymedzenie MSP?

  2. Má Komisia v úmysle upraviť vymedzenie podľa rastu inflácie a produktivity od roku 2003 pri rešpektovaní zásady proporcionality a tiež s prihliadnutím na špecifiká mikropodnikov a MSP z hľadiska prístupu k ľudským, finančným a technickým zdrojom?

  3. Predloží Komisia okrem toho aj nové odporúčanie týkajúce sa samostatného vymedzenia spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, čo je pojem, ktorý už figuruje v niekoľkých legislatívnych aktoch EÚ, pričom zohľadní ich osobitosti prostredníctvom iných kritérií, ako je počet zamestnancov a buď obrat, alebo celková súvaha, bez toho, aby to malo negatívny vplyv na súčasných príjemcov programov pre MSP?

  Posledná úprava: 22. mája 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia