Парламентарен въпрос - O-000055/2018Парламентарен въпрос
O-000055/2018

Подобряване на изучаването на езици и взаимното признаване на езиковите компетентности в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000055/2018
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Cecilia Wikström, от името на Комисия по петиции

Процедура : 2018/2707(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000055/2018
Внесени текстове :
O-000055/2018 (B8-0029/2018)
Гласувания :
Приети текстове :

ЕС отдавна насърчава езиковото обучение с оглед повишаване на взаимното разбиране и мобилността в рамките на държавите членки чрез подпомагане и допълване на действията и сътрудничеството между националните образователни системи. Парламентът отбелязва със загриженост петиции, в които гражданите на ЕС, които се възползват от свободата си да живеят в държава членка, различна от тяхната собствена, изразят своята загриженост относно липсата на обучение и признаване на езиковите умения на техния майчин език. Поради това изискваме от Съвета да представи информация по изложените по-долу въпроси:

1. Какви действия е предприел Съветът, за да окаже подкрепа на държавите членки с цел подобряване на взаимното признаване на езиковите компетентности на всички официални езици в ЕС въз основа на съществуващите нива по Общата европейска референтна рамка за езиците?

2. Как Съветът оценява добавената стойност на преподаването на официалните езици на ЕС, и по-специално препоръката за „майчин език плюс два други“, в контекста на модернизирането на образованието в ЕС, и по-конкретно за стимулиране на предприемачеството, възможностите за работа и запазването на културното многообразие в Съюза?

3. Разполага ли Съветът с актуални и точни данни относно възможностите за оценяване на езиковите умения и признаването на езикови изпити, дипломи или удостоверения на официалните езици на ЕС, различни от английски, френски, немски, испански и италиански език? Как ЕС може допълнително да подкрепи образователните институции, които предлагат курсове на официалните езици на ЕС за граждани на ЕС, които живеят в държава членка, различна от тяхната собствена?

4. Какви мерки възнамерява да приложи Съветът в европейското пространство за образование с цел разработване на онлайн система за трансгранично признаване и валидиране на езиковите сертификати на ЕС за целите на дипломите на напускащите училище, за да се улесни достъпът до висше образование в целия ЕС?

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност