Parlamentná otázka - O-000055/2018Parlamentná otázka
O-000055/2018

Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie O-000055/2018
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, v mene Výboru pre petície

Postup : 2018/2707(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000055/2018
Predkladané texty :
O-000055/2018 (B8-0029/2018)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

EÚ dlhodobo podporuje jazykové vzdelávanie s cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie a mobilitu v rámci členských štátov prostredníctvom podpory a dopĺňania činností a spolupráce medzi vnútroštátnymi vzdelávacími systémami. Parlament berie vážne na vedomie petície, v ktorých občania EÚ, ktorí využili svoju slobodu žiť v inom ako vlastnom členskom štáte, vyjadrujú obavy z nedostatku výučby a uznávania jazykových zručností vo svojom materinskom jazyku. Žiadame teda Radu, aby sa podrobne vyjadrila k týmto otázkam:

1. Aké opatrenia prijala Rada na podporu členských štátov s cieľom zlepšiť vzájomné uznávanie jazykových kompetencií vo všetkých úradných jazykoch EÚ na základe úrovní existujúcich v rámci spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky?

2. Ako hodnotí Rada pridanú hodnotu výučby úradných jazykov EÚ, a konkrétne odporúčanie „materinský jazyk plus dva“, v súvislosti s modernizáciou vzdelávania v EÚ, a predovšetkým podporou podnikania, pracovných príležitostí a zachovania kultúrnej rozmanitosti v Únii?

3. Má Rada aktuálne a presné údaje týkajúce sa možností hodnotenia jazykových schopností a uznávania jazykových skúšok, diplomov alebo osvedčení z úradných jazykov EÚ iných ako anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a taliansky jazyk? Ako môže EÚ ešte viac podporiť vzdelávacie inštitúcie, ktoré poskytujú vyučovanie úradných jazykoch EÚ pre občanov EÚ, ktorí žijú v inom než vlastnom členskom štáte?

4. Aké opatrenia plánuje Rada zaviesť v európskom vzdelávacom priestore na vytvorenie online systému cezhraničného uznávania a potvrdzovania jazykových certifikátov z EÚ na účely maturitných vysvedčení s cieľom uľahčiť prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu v celej EÚ?

Posledná úprava: 24. mája 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia