Парламентарни въпроси
PDF 198kWORD 20k
31 май 2018 г.
O-000059/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000059/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Louis Michel, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, от името на групата ALDE

 Относно: Затваряне на пазара на ЕС на слонова кост с цел борба с бракониерството

Незаконната търговия със слонова кост се е увеличила повече от два пъти от 2007 г. насам. Бракониерите убиват приблизително 55 слона всеки ден. Освен прякото въздействие върху биологичните видове и върху екосистемите, бракониерството и трафикът отслабват сигурността, развитието, върховенството на закона и стабилността в засегнатите държави в Африка. В допълнение към това, бракониерството е свързано с корупция, организирана престъпност, финансирането на въоръжени групи и убийства на охранители на парковете. САЩ, Китай, Хонконг и Обединеното кралство вече са предприели мерки за затваряне на вътрешните си пазари със само няколко изключения, които са много по-строги от тези, които понастоящем са в сила в ЕС. Групи за защита на дивата природа, международни организации, учени и органи в африканските държави призовават ЕС да затвори вътрешния си пазар. Петиция за прекратяване на търговията със слонова кост, подписана от над 1,2 милиона граждани, беше представена на Комисията през март 2018 г. Парламентът многократно e призовава. за затварянето на европейския пазар на слонова кост, докато Съветът призова за допълнителни мерки, за да се сложи край на търговията със слонова кост. Комисията започна обществена консултация с цел да се определи дали са необходими по-строги мерки.

1. Може ли Комисията да гарантира, че съществуващият законен вътрешен пазар на слонова кост в ЕС не допринася за бракониерството или незаконната търговия, особено като се има предвид трудността при разграничаването на законно добитата от незаконно добитата слонова кост? Споделя ли Комисията загрижеността, че законната търговия стимулира търсенето и отслабва усилията за прилагане?

2. Счита ли Комисията, че е налице еднакво тълкуване и прилагане от страна на държавите членки на действащите правни разпоредби на ЕС относно търговията със слонова кост в рамките на ЕС и износа на слонова кост? Ако отговорът е „не“, какви допълнителни стъпки възнамерява да предприеме тя?

3. По какъв начин планира Комисията конкретно да изпълни препоръките от проучването от 2015 г. „Larger than Elephants“ („По-голям от слоновете“), изготвено за ГД DEVCO, и по-специално необходимостта от затваряне на националните пазари на слонова кост и унищожаване на всички запаси от слонова кост, и ще осигури ли тя целево финансиране за това?

4. Като се има предвид, че ангажиментите на ЕС относно опазването на биологичното разнообразие, и предвид принципа на предпазливост, смята ли Комисията да затвори пазара на ЕС на слонова кост? Какви други мерки възнамерява да предприеме Комисията, за да се справи със спешността на проблема и да насърчи трети държави да затворят своите пазари на слонова кост?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 5 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност