Parlamentsfrågor
PDF 103kWORD 19k
31 maj 2018
O-000059/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000059/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Louis Michel, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, för ALDE-gruppen

 Angående: Stängning av elfenbensmarknaden i EU för att bekämpa tjuvskytte

Den olagliga handeln med elfenben har mer än fördubblats sedan 2007. Varje dag beräknas tjuvskyttar döda 55 elefanter. Bortsett från de direkta effekterna på arter och ekosystem, undergräver tjuvskytte och smuggling säkerheten, utvecklingen, rättsstaten och stabiliteten i de drabbade länderna i Afrika. Tjuvskytte är dessutom kopplad till korruption, organiserad brottslighet, finansiering av väpnade grupper och mord på viltvårdare och vakter. USA, Kina, Hongkong och Storbritannien har redan vidtagit åtgärder för att stänga sina inhemska marknader, med endast ett fåtal undantag, som är mycket strängare än de som för närvarande är i kraft inom EU. Naturskyddsgrupper, internationella organisationer, forskare och myndigheter i afrikanska länder uppmanar EU att stänga sin inhemska marknad. En framställning som undertecknats av mer än 1,2 miljoner medborgare överlämnades till kommissionen i mars 2018. Parlamentet har upprepade gånger efterlyst en stängning av elfenbensmarknaden i EU, men rådet har önskat ytterligare åtgärder för att stoppa den kommersiella handeln med elfenben. Kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att fastställa om det behövs strängare bestämmelser.

1. Kan kommissionen garantera att den befintliga lagliga inhemska marknaden för elfenben i EU inte bidrar till tjuvskytte eller olaglig handel, särskilt med tanke på att det är svårt att skilja mellan lagligt och olagligt elfenben? Delar kommissionen oron över att laglig handel stimulerar efterfrågan och undergräver de brottsbekämpande insatserna?

2. Anser kommissionen att det finns en enhetlig tolkning och tillämpning i medlemsstaterna av EU:s nuvarande rättsliga bestämmelser om handel inom EU med elfenben och export av elfenben? Om svaret är nej, vilka åtgärder tänker kommissionen då vidta?

3. Hur planerar kommissionen att konkret genomföra rekommendationerna från 2015 års studie ”Larger than Elephants”, som gjordes på uppdrag av generaldirektoratet för internationellt samarbete och utveckling, framför allt när det gäller att stänga inhemska marknader för elfenben och förstöra eventuella elfenbenslager, och kommer kommissionen att öronmärka medel för detta ändamål?

4. Med tanke på EU:s åtaganden i fråga om bevarande av den biologiska mångfalden och mot bakgrund av försiktighetsprincipen, avser kommissionen att stänga EU:s elfenbensmarknad? Vilka andra åtgärder planerar kommissionen att vidta för att lösa detta brådskande problem och uppmuntra tredjeländer att stänga sina elfenbensmarknader?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 5 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy