Διαδικασία : 2018/2589(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000064/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000064/2018 (B8-0037/2018)

Συζήτηση :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 192kWORD 20k
11 Ιουνίου 2018
O-000064/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000064/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο σκέλη, ένα που απορρέει από την πολιτική για τα απόβλητα και το άλλο από την πολιτική για τα χημικά (πολιτικές οι οποίες συχνά θεωρούνται αντίθετες η μία προς την άλλη): να καταστεί δυνατή η ανακύκλωση και η βελτίωση της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και να υποκατασταθούν οι ουσίες που προκαλούν ανησυχία και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να μειωθεί η παρουσία τους και να βελτιωθεί η ιχνηλάτησή τους.

Στις 16 Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα δέσμη μέτρων για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, μεταξύ των οποίων μια ανακοίνωση και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα» (COM(2018)0032 και SWD(2018)0020).

Σκοπός της εν λόγω ανακοίνωσης είναι να προωθήσει μια ευρεία συζήτηση στην Ένωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα κύρια στοιχεία που εντοπίζονται στη διεπαφή μεταξύ της νομοθεσίας περί χημικών, προϊόντων και αποβλήτων. Αφετηρία της ανακοίνωσης είναι ότι η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να παρεμποδίζονται από την παρουσία ορισμένων χημικών προϊόντων. Η ανακοίνωση πραγματεύεται τέσσερα καίρια ζητήματα που έχουν εντοπιστεί στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά η νομοθεσία για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα και πώς αυτά παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Τα ζητήματα είναι τα εξής: η έλλειψη πληροφοριών για ουσίες που προκαλούν ανησυχία σε προϊόντα και απόβλητα, η παρουσία ουσιών που προκαλούν ανησυχία σε ανακυκλωμένα υλικά, οι αβεβαιότητες για το πώς κάποια υλικά μπορούν να πάψουν να αποτελούν απόβλητα και οι δυσκολίες κατά την εφαρμογή ενωσιακών μεθοδολογιών ταξινόμησης των αποβλήτων, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην ανακυκλωσιμότητα των υλικών (δευτερογενείς πρώτες ύλες). Η ανακοίνωση επιδιώκει να προωθήσει τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά.

Δεδομένου ότι είναι αναμφισβήτητο πως απαιτείται ταχεία ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων διεπαφής:

– Τι νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπίσει τα σημαντικά ζητήματα τα οποία εντοπίζονται στη διεπαφή μεταξύ των νομοθεσιών περί χημικών, προϊόντων και αποβλήτων, στο πλαίσιο της τήρησης των υψηλών προτύπων υγείας των ανθρώπων, υγείας των ζώων, ασφάλειας, καθώς και των υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων, τα οποία κατοχυρώνονται στο δίκαιο της ΕΕ;

– Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα αυτά;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου