Postup : 2018/2589(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000064/2018

Predkladané texty :

O-000064/2018 (B8-0037/2018)

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 192kWORD 19k
11. júna 2018
O-000064/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000064/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade
 Odpoveď v pléne 

Akčný plán pre obehové hospodárstvo obsahuje tieto dvojaké ciele, pričom prvý vyplýva z politiky v oblasti odpadu a druhý z politiky v oblasti chemických látok. Tieto ciele sú často vnímané ako protichodné: umožnenie recyklovania a zlepšenie využívania druhotných surovín; a nahrádzanie látok vzbudzujúcich obavy a ak to nie je možné, znižovanie ich výskytu a zlepšenie ich monitorovania.

Komisia 16. januára 2018 prijala nový súbor opatrení na vykonávanie akčného plánu pre obehové hospodárstvo vrátane oznámenia a sprievodného pracovného dokumentu o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: o možnostiach riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (COM(2018)0032 a SWD(2018)0020).

Cieľom tohto oznámenia je podporiť širokú diskusiu v EÚ o tom, ako možno riešiť hlavné identifikované prvky pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade. Východiskovým bodom oznámenia je predpoklad, že recyklácia a opätovné použitie môžu byť sťažené prítomnosťou určitých chemických látok. Skúmajú sa v ňom štyri zásadné problémy v súvislosti s tým, ako legislatíva o chemikáliách, výrobkoch a odpade na seba nadväzuje a ako obmedzuje rozvoj obehového hospodárstva. Tieto problémy sú: nedostatočné informácie o problematických látkach vo výrobkoch a v odpade; prítomnosť problematických látok v recyklovaných materiáloch; nejasnosti týkajúce sa toho, kedy materiál prestáva byť odpadom; a ťažkosti pri uplatňovaní metodík EÚ na klasifikáciu odpadu, ktoré majú vplyv na recyklovateľnosť materiálov (druhotné suroviny). Cieľom oznámenia je podporiť diskusiu o riešení týchto problémov.

Keďže je nesporné, že treba urýchlene prijať opatrenia na riešenie problémov tohto pomedzia:

– Aké legislatívne a nelegislatívne opatrenia plánuje Komisia prijať, aby vyriešila hlavné problémy identifikované na pomedzí legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade, pričom musia ostať zachované prísne normy v oblasti zdravia ľudí a zvierat, ako aj bezpečnostné a environmentálne normy zakotvené v právnych predpisoch EÚ?

– Aký je časový rámec týchto opatrení?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 14. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia