Parlamentní otázka - O-000066/2018Parlamentní otázka
O-000066/2018

  Boj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU

  13.6.2018

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000066/2018
  Komisi
  článek 128 jednacího řádu
  Ingeborg Gräßle, za Výbor pro rozpočtovou kontrolu

  Tradiční vlastní zdroje, které zahrnují především cla na dovoz ze zemí mimo EU a dávky z cukru, představují přibližně 12,8% vlastních příjmů EU. Na počátku roku 2017 dokončil OLAF vyšetřování určitého případu celního podvodu ve Spojeném království. Vyčíslil, že ztráta vzniklá celkovému rozpočtu Unie v letech 2013–2016 v důsledku nezaplacených cel na textilní výrobky a obuv dovážené z Číny přes Spojené království představuje 1 987 mld. EUR. To lze srovnat s tím, že v roce 2016 OLAF doporučil, aby bylo vymáháno celkem 631,1 mil. EUR na základě více než 272 uzavřených vyšetřování. Šetření rovněž odhalilo značné úniky v oblasti DPH v souvislosti s dovozem přes Spojené království, kdy bylo v nadměrné míře využíváno osvobození od DPH (tzv. celní režim 42). Ztráty na DPH za období 2013–2016 se odhadují přibližně na 3,2 miliardy EUR. V nedávné době se navíc objevila zpráva, že OLAF vyšetřuje nový případ týkající se přístavu Piraeus, kdy podle odhadů přišla Itálie o desítky milionů eur na nezaplacené DPH, přičemž vyšetřování dosud nebylo dokončeno a celková částka může být mnohem vyšší. Ačkoli na tyto případy se upírá zvláštní pozornost kvůli jejich velkému rozsahu, nejsou zdaleka ojedinělé. Je také možné, že se objeví další případy týkající se jiných členských států.

  – Jaká bezprostřední opatření Komise přijme v zájmu vymáhání vlastních zdrojů EU, které nebyly vybrány?

  – Domnívá se Komise, že nařízení Rady ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty, bude spolu s navrhovanými změnami článku 13 dostatečným způsobem reagovat na doporučení Evropského účetního dvora o usnadnění výměny informací o dovozech mezi daňovými a celními orgány? Plánuje Komise další legislativní kroky v návaznosti na celní režim 42?

  – Jaká opatření má Komise v úmyslu učinit s cílem harmonizovat a standardizovat uplatňování celních kontrol členskými státy?

  – Jaká další opatření Komise zvažuje, aby se podobné podvody nemohly opakovat?

  Poslední aktualizace: 14. června 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí