Parlamentná otázka - O-000069/2018Parlamentná otázka
O-000069/2018

Zbavenie práva voliť v EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie O-000069/2018
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, v mene Výboru pre petície

Postup : 2018/2767(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000069/2018
Predkladané texty :
O-000069/2018 (B8-0039/2018)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Právo voliť vo voľbách je základným právom spoločným pre ústavné tradície členských štátov a je uznané v zmluvách EÚ v súvislosti s právom na účasť na politickom dianí. Účasť na demokratickom živote EÚ a uplatňovanie práva voliť občanmi EÚ žijúcimi v zahraničí v inom členskom štáte boli často predmetom petícií.

Šesť členských štátov EÚ (Cyprus, Dánsko, Nemecko, Írsko, Malta a Spojené kráľovstvo) zbavuje svojich štátnych príslušníkov práva voliť vo vnútroštátnych voľbách, ak majú pobyt v zahraničí. Vychádzajú pritom z predpokladu, že osôb s pobytom v zahraničí sa politické rozhodnutia prijaté v ich krajine pôvodu netýkajú. Tieto členské štáty takisto odoberajú svojim štátnym príslušníkom právo voliť v európskych voľbách, ak žijú trvale v tretej krajine, pričom dve z nich (Írsko a Spojené kráľovstvo) to robia dokonca aj v prípade štátnych príslušníkov, ktorí majú trvalé bydlisko v EÚ. Niektoré členské štáty (napr. Španielsko alebo Portugalsko) nie sú schopné zabezpečiť možnosť hlasovania zo zahraničia alebo túto možnosť poskytujú nedostatočne, čo predstavuje prekážku pri uplatňovaní práva voliť. Obmedzenie práva občanov voliť alebo zbavenie občanov tohto práva v prípade presťahovania sa do inej krajiny EÚ by sa mohlo vnímať ako útok na slobodu pohybu podľa práva EÚ.

1. Plánuje Rada prijať ďalšie opatrenia s cieľom plne ochraňovať právo štátnych príslušníkov EÚ, ktorí žijú v inom členskom štáte, voliť vo voľbách a v referendách konajúcich sa v ich domovskej krajine? Ako plánuje Rada zlepšiť podmienky ochrany ich práva voliť?

2. Má Rada, najmä v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu, v úmysle posilniť spoluprácu a výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi s cieľom zaručiť ľudom bez volebného práva právo voliť?

3. Zamýšľa Rada navrhnúť opatrenia, ktorými sa občanom EÚ v ich hostiteľskom členskom štáte umožní uplatniť si právo hlasovať? Zaručí Rada všetkým občanom EÚ možnosť vybrať si, či budú v európskych voľbách voliť vo svojom členskom štáte pôvodu alebo v hostiteľskom členskom štáte?

Posledná úprava: 26. júna 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia