Парламентарни въпроси
PDF 198kWORD 19k
22 юни 2018 г.
O-000071/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000071/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Относно: 10-та годишнина на предложението за Хоризонталната директива

На 2 юли 2008 г. Комисията представи предложение за директива на Съвета относно прилагането на принципа на равно третиране извън пазара на труда, независимо от възраст, увреждане, сексуална ориентация или религиозни убеждения, т.нар. Хоризонтална директива.

Понастоящем правото на ЕС защитава гражданите от дискриминация:

– когато тя се основава на националност, възраст, религия или убеждения, сексуална ориентация или увреждане: единствено в областта на заетостта;

– когато се основава на пола: в областта на заетостта, социалната сигурност и здравеопазването, достъпа до стоки и услуги, но не по отношение на образованието или социалните придобивки;

– когато се основава на расов или етнически произход: в заетостта и други области на живота, благодарение на Директивата за равенството между расите от 2000 г.

Хоризонталната директива би премахнала пропуските и хармонизирала защитата срещу дискриминация в целия ЕС. Въпреки това след 10 години на обсъждания и преговори, предложението е в застой в Съвета, а ЕС не разполага с всеобхватна зашита срещу дискриминация във всички области на живота.

– Какви действия са предприети от Комисията до този момент за деблокирането на Хоризонталната директива в Съвета?

– В допълнение към Хоризонталната директива, какво ще предприеме Комисията за засилване на защитата срещу дискриминация в ЕС и за преход към цялостна защита, в целия ЕС, и във всички сфери на живота (освен заетостта)?

– Какви стъпки предприема Комисията, за да гарантира, че правото, предвидено в стълба на социалните права – а именно, че всеки, независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, има право на равно третиране и равни възможности по отношение на социалната закрила и образованието – се прилага във всички държави членки? Какви стъпки предприема Комисията за насърчаване на равните възможности за по-слабо представените групи?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 27 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност