Parlamentní otázky
PDF 195kWORD 19k
22. června 2018
O-000071/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000071/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Předmět: 10. výročí návrhu "horizontální směrnice"

Komise předložila návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení mimo trh práce bez ohledu na věk, zdravotní postižení, sexuální orientaci či náboženské vyznání, tzv. horizontální směrnice, a to dne 2. července 2008.

V současnosti chrání právní předpisy EU občany před diskriminací:

– je-li založena na státní příslušnosti, věku, náboženství nebo přesvědčení, sexuální orientaci nebo zdravotním postižení: jen v oblasti zaměstnání;

– je-li založena na pohlaví: v oblasti zaměstnání, sociálního zabezpečení a zdravotní péče, přístupu ke zboží a ke službám – nikoli však ve v souvislosti se vzděláním nebo se sociálními výhodami;

– pokud se zakládá na rase či etnickém původu: v oblasti zaměstnání a dalších oblastech života díky směrnici o rasové rovnosti z roku 2000.

Horizontální směrnice by odstranila mezery a sladila by ochranu proti diskriminaci v celé EU. Po 10 letech diskusí a jednání je však návrh v Radě zablokován a EU chybí komplexní ochrana proti diskriminaci ve všech oblastech života.

– Jaké kroky dosud Komise podnikla, pokud jde o odblokování horizontální směrnice v Radě?

– Co hodlá Komise činit, vedle horizontální směrnice, aby v EU zlepšila ochranu proti diskriminaci a posunula ji směrem ke komplexní ochraně v celé EU, a to ve všech oblastech života (kromě zaměstnání)?

– Jaká opatření přijímá Komise k tomu, aby zajistila, že právo, které je součástí sociálního pilíře, totiž právo každého bez ohledu na pohlaví, rasu či etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, věk, zdravotní postižení a sexuální orientaci na rovné zacházení a příležitosti, pokud jde o sociální ochranu a vzdělání, bude uplatňováno ve všech členských státech? Jaké kroky podniká Komise v zájmu podpory rovných příležitostí pro nedostatečně zastoupené skupiny?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 27. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí