Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 194kWORD 19k
22. juni 2018
O-000071/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000071/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Om: Tiårsdagen for forslaget til horisontalt direktiv

Kommissionen fremsatte et forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling uden for arbejdsmarkedet af alle uanset alder, handicap, seksuel orientering eller religiøs overbevisning – det såkaldte horisontale direktiv – den 2. juli 2008.

På nuværende tidspunkt beskytter EU-lovgivningen borgerne mod forskelsbehandling

– når den er på grund af nationalitet, alder, religion eller tro, seksuel orientering eller handicap: kun inden for beskæftigelsesområdet

– når den er på grund af køn: på områderne beskæftigelse, social sikring og sundhedspleje, adgang til varer og tjenesteydelser – men ikke i forhold til uddannelse eller sociale fordele

– når den er på grund af race eller etnisk oprindelse: inden for beskæftigelse og andre områder af livet, takket være direktivet om racelighed fra 2000.

Det horisontale direktiv ville have udfyldt hullerne og harmoniseret beskyttelsen mod forskelsbehandling i hele EU. Men efter 10 års drøftelser og forhandlinger er forslaget strandet i Rådet, og EU mangler en omfattende beskyttelse mod forskelsbehandling på alle livets områder.

– Hvilke foranstaltninger har Kommissionen truffet indtil videre for at overvinde blokeringen af det horisontale direktiv i Rådet?

– Hvad vil Kommissionen ud over det horisontale direktiv gøre for at øge beskyttelsen mod forskelsbehandling i EU og bevæge sig i retning af omfattende beskyttelse i hele EU, inden for alle på alle livets områder (ud over beskæftigelse)?

– Hvilke skridt tager Kommissionen til at sikre, at den ret, som er forankret i den sociale søjle, nemlig at alle uanset køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering har ret til ligebehandling og muligheder for social beskyttelse og uddannelse, gennemføres i alle medlemsstater? Hvilke skridt tager Kommissionen for at fremme lige muligheder for underrepræsenterede grupper?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 27. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik