Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 195kWORD 20k
22 Ιουνίου 2018
O-000071/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000071/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Θέμα: 10η επέτειος της πρότασης σχετικά με την Οριζόντια Οδηγία

Η Επιτροπή υπέβαλε στις 2 Ιουλίου 2008 πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης εκτός της αγοράς εργασίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, την αποκαλούμενη Οριζόντια Οδηγία.

Επί του παρόντος, το δίκαιο της ΕΕ προστατεύει τους πολίτες από τις διακρίσεις:

– όταν οι διακρίσεις αυτές βασίζονται στην εθνικότητα, την ηλικία, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την αναπηρία: μόνο στον τομέα της απασχόλησης·

– όταν βασίζονται στο φύλο: στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά όχι σε σχέση με την εκπαίδευση ή τα κοινωνικά πλεονεκτήματα·

– όταν βασίζονται στη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή: στον τομέα της απασχόλησης και σε άλλους τομείς της ζωής, χάρη στην οδηγία για τη φυλετική ισότητα του 2000.

Η Οριζόντια Οδηγία θα είχε συμπληρώσει τα κενά και θα είχε εναρμονίσει την προστασία από τις διακρίσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, μετά από 10 έτη συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, η πρόταση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο στο Συμβούλιο, και στην ΕΕ υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένης προστασίας από τις διακρίσεις σε όλους τους τομείς της ζωής.

– Ποια μέτρα έχει λάβει μέχρι στιγμής η Επιτροπή για την απεμπλοκή της Οριζόντιας Οδηγίας στο Συμβούλιο;

– Εκτός από την Οριζόντια Οδηγία, τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για να ενισχύσει την προστασία από τις διακρίσεις στην ΕΕ και να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης προστασίας, σε ολόκληρη την ΕΕ, σε όλους τους τομείς της ζωής (εκτός της απασχόλησης);

– Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει την εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη του δικαιώματος που διακηρύσσεται στον κοινωνικό πυλώνα, με βάση το οποίο όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, δικαιούνται ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες; Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες των υποεκπροσωπούμενων ομάδων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου