Parlamendi esitatud küsimused
PDF 188kWORD 19k
22. juuni 2018
O-000071/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000071/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Teema: horisontaalse direktiivi ettepaneku 10. aastapäev

Komisjon esitas 2. juulil 2008. aastal ettepaneku võtta vastu nõukogu nn horisontaalne direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet väljaspool tööturgu sõltumata vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usutunnistusest.

Praegu kaitseb ELi õigus kodanikke diskrimineerimise eest järgnevatel juhtudel:

– rahvuse, vanuse, usutunnistuse või veendumuste, seksuaalse sättumuse või puude alusel: ainult tööhõive valdkonnas;

– soopõhiselt: tööhõive, sotsiaalkindlustuse ja tervishoiu ning kaupadele ja teenustele juurdepääsu vallas, kuid mitte hariduse ja sotsiaalkindlustuse vallas;

– rassilise või etnilise päritolu alusel: tööhõive vallas ja teistes eluvaldkondades tänu 2000. aasta rassilise võrdõiguslikkuse direktiivile.

Horisontaalne direktiiv oleks katnud puudujäägid ning ühtlustanud diskrimineerimisvastased seadused ELis. Pärast 10 aastat kestnud arutlusi ja läbirääkimisi on ettepanek jäänud nõukogu juurde pidama ning täielik kaitse diskrimineerimise eest ei ole ELis tagatud kõigis eluvaldkondades.

– Milliseid meetmeid on komisjon seni võtnud, et saavutada horisontaalse direktiivi osas nõukogus läbimurre?

– Mida kavatseb komisjon peale horisontaalse direktiivi veel ette võtta, et tugevdada ELis kaitset diskrimineerimise eest ning tagada täielik kaitse üle kogu ELi mitte ainult tööhõive vallas, vaid kõigis eluvaldkondades?

– Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta tagamaks, et kõik liikmesriigid rakendaksid sotsiaalõiguste sambas kehtestatud õigust, mille kohaselt sotsiaalkaitse ja hariduse vallas on kõigil, sõltumata soost, rassilisest või etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest õigus võrdsele kohtlemisele ja võrdsetele võimalustele? Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et toetada võrdsete võimaluste loomist alaesindatud rühmadele?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika