Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 189kWORD 19k
22. kesäkuuta 2018
O-000071/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000071/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Aihe: Horisontaalisen direktiivin kymmenvuotispäivä

Komissio antoi ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työn ja ammatin ulkopuolella iästä, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai uskonnosta riippumatta – niin kutsuttu horisontaalinen direktiivi – 2. heinäkuuta 2008.

Tällä hetkellä EU:n lainsäädännöllä kansalaisia suojellaan syrjinnältä,

– joka perustuu kansallisuuteen, ikään, uskontoon tai vakaumukseen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen, ainoastaan työelämässä;

– joka perustuu sukupuoleen, työelämässä, sosiaaliturvan ja terveydenhoidon aloilla sekä tavaroiden tai palvelujen saatavuuden osalta mutta ei koulutuksen tai sosiaalisten etuuksien osalta;

– joka perustuu rotuun tai etniseen alkuperään, työelämässä ja vuoden 2000 rodusta riippumatonta yhdenvertaista kohtelua koskevan direktiivin ansiosta myös muilla elämänalueilla.

Horisontaalisen direktiivin avulla oli tarkoitus täyttää aukot ja yhdenmukaistaa syrjinnältä suojelemista koskevat säännöt koko EU:ssa. Ehdotus on kuitenkin 10 vuotta kestäneiden keskusteluiden ja neuvotteluiden jälkeenkin jumissa neuvostossa, ja EU:ssa ei ole voimassa kaikki elämänalueet kattavaa suojelua syrjinnältä.

– Mihin toimiin komissio on tähän mennessä ryhtynyt horisontaalista direktiiviä koskevan pattitilanteen laukaisemiseksi neuvostossa?

– Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä horisontaalisen direktiivin ohella syrjinnältä suojelemisen tehostamiseksi EU:ssa ja kaikki elämänalueet (työelämän lisäksi) kattavan suojelun edistämiseksi EU:ssa?

– Mitä toimenpiteitä komissio on toteuttamassa sen varmistamiseksi, että sosiaalisessa pilarissa esitetty oikeus, jonka mukaan jokaisella on sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin sosiaaliturvan ja koulutuksen osalta, pannaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä aliedustettujen ryhmien yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 27. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö