Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 189kWORD 19k
22 Meitheamh 2018
O-000071/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000071/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Ábhar: 10 mbliana ó tíolacadh an togra le haghaidh Treoir Chothrománach

An 2 Iúil 2008, rinne an Coimisiún togra le haghaidh treoir ón gComhairle maidir le prionsabal na córa comhionainne lasmuigh den mhargadh saothair a chur chun feidhme, gan beann ar aois, míchumas, gnéaschlaonadh ná creideamh reiligiúnach a thíolacadh – treoir ar a dtugtar an Treoir Chothrománach.

Faoi láthair, tugann dlí an AE cosaint ar idirdhealú do shaoránaigh:

– i gcás idirdhealú atá bunaithe ar náisiúntacht, aois, reiligiún nó creideamh, gnéaschlaonadh ná míchumas: is i réimse na fostaíochta amháin a thugtar cosaint;

– i gcás idirdhealú atá bunaithe ar inscne: is i réimsí na fostaíochta, na slándála sóisialta agus an chúraim sláinte, agus maidir le rochtain ar earraí agus seirbhísí – ach ní maidir le buntáistí oideachais ná sóisialta, a thugtar cosaint;

– i gcás ina bhfuil idirdhealú atá bunaithe ar thionscnamh ciníoch nó eitneach: is i réimse na fostaíochta agus i réimsí eile den saol a thugtar cosaint, a bhuí le Treoir 2000 maidir le Comhionannas Ciníocha.

Leis an Treoir Chothrománach, dhéanfaí na bearnaí a líonadh maidir le cosaint ar idirdhealú agus dhéanfaí an chosaint a chomhchuibhiú ar fud an Aontais. I ndiaidh 10 mbliana i mbun pléití agus caibidlíochtaí, áfach, tá an togra sáinnithe sa Chomhairle, agus níl cosaint chuimsitheach ar idirdhealú á tabhairt san Aontas i ngach réimse den saol.

– Cén gníomh atá déanta ag an gCoimisiún go dtí seo chun fáil réidh leis an mbacainn atá roimh an Treoir Chothrománach sa Chomhairle?

– Mar aon leis an Treoir Chothrománach, cad a dhéanfaidh an Coimisiún chun feabhas a chur ar an gcosaint ar idirdhealú san Aontas agus chun dul i dtreo cosaint chuimsitheach, ar fud an Aontais, i ngach réimse den saol (seachas an fhostaíocht)?

– Cad iad na bearta atá á ndéanamh ag an gCoimisiún chun a áirithiú, maidir leis an gceart a chuirtear chun cinn i gColún Eorpach na gceart sóisialta, is é sin go bhfuil sé de cheart ag gach duine, gan beann ar inscne, tionscnamh ciníoch nó eitneach, míchumas, aois nó gnéaschlaonadh, cóir chomhionann agus deiseanna comhionanna a fháil maidir le cosaint shóisialta agus oideachas, go ndéanfar an ceart sin a chur chun feidhme i ngach Ballstát? Cad iad na bearta atá á ndéanamh ag an gCoimisiún chun comhdheiseanna a chothú do na grúpaí atá faoi ghannionadaíocht?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 27 Meitheamh 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais