Parlamentarna pitanja
PDF 192kWORD 19k
22. lipnja 2018.
O-000071/2018
Pitanje za usmeni odgovor O-000071/2018
upućeno Komisiji
članak 128
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Predmet: Deseta obljetnica Prijedloga horizontalne direktive

Komisija je 2. srpnja 2008. predstavila Prijedlog direktive Vijeća o primjeni načela jednakog postupanja izvan tržišta rada, neovisno o dobi, invaliditetu, seksualnoj orijentaciji ili vjerskim uvjerenjima (takozvana horizontalna direktiva).

Danas pravo EU-a štiti građane od diskriminacije:

– na temelju nacionalnosti, dobi, vjere ili uvjerenja, seksualne orijentacije ili invaliditeta: samo u području zapošljavanja;

– na temelju spola: u području zapošljavanja, socijalne sigurnosti i zdravstvene skrbi, pristupa robi i uslugama, ali ne u pogledu obrazovanja ili socijalnih prednosti;

– na temelju rasnog ili etničkog podrijetla: pri zapošljavanju i u drugim područjima života zahvaljujući Direktivi o rasnoj jednakosti iz 2000. godine.

Horizontalnom direktivom trebali su se ukloniti nedostaci, a trebala se uskladiti i zaštita od diskriminacije u cijelom EU-u. No nakon 10 godina rasprava i pregovora Prijedlog je zapeo u Vijeću, pa u EU-u ne postoji sveobuhvatna zaštita od diskriminacije u svim područjima života.

– Koje je mjere Komisija dosad poduzela radi deblokade horizontalne direktive u Vijeću?

– Osim horizontalne direktive, što će Komisija učiniti kako bi se poboljšala zaštita od diskriminacije u EU-u i postigla sveobuhvatna zaštita diljem EU-a u svim područjima života (uz područje zapošljavanja)?

– Koje korake Komisija poduzima kako bi osigurala da se u svim državama članicama primjenjuje pravo iz socijalnog stupa, odnosno pravo da svatko, bez obzira na spol, rasno ili etničko podrijetlo, vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili seksualnu orijentaciju, ima pravo na jednako postupanje i mogućnosti u pogledu socijalne zaštite i obrazovanja? Koje korake Komisija poduzima kako bi poticala jednake mogućnosti za nedovoljno zastupljene skupine?

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 27. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti