Parlamenti kérdések
PDF 196kWORD 17k
2018. június 22.
O-000071/2018
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000071/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Tárgy: A horizontális irányelvre vonatkozó javaslat 10. évfordulója

A Bizottság 2008. július 2-án javaslatot terjesztett elő az egyenlő bánásmód elvének a munkaerőpiacon az életkortól, fogyatékosságtól, szexuális irányultságtól vagy vallási meggyőződéstől függetlenül való alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre, az úgynevezett horizontális irányelvre.

Jelenleg az uniós jog védi a polgárokat a megkülönböztetés ellen:

– amikor az az állampolgárságon, a koron, a valláson vagy meggyőződésen, a szexuális irányultságon vagy fogyatékosságon alapul: csak a foglalkoztatás területén;

– amikor az a nemen alapul: a foglalkoztatás, a szociális biztonság és egészségügy, az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén, de az oktatás vagy a szociális előnyök terén nem;

– amikor az a faji vagy etnikai származáson alapul: a foglalkoztatásban és az élet egyéb területein a faji egyenlőségről szóló 2000. évi irányelvnek köszönhetően.

A horizontális irányelvnek fel kellett volna számolnia a hiányosságokat és EU-szerte össze kellett volna hangolnia a megkülönböztetés elleni védelmet. De 10 évnyi megbeszélés és tárgyalás után a javaslat még mindig nem jutott tovább a Tanácson, és a EU-ban nincs átfogó védelem a diszkrimináció ellen az élet minden területén.

– Milyen lépéseket tett eddig a Bizottság a horizontális irányelv Tanács általi blokkolásának feloldására?

– A horizontális irányelv mellett mit fog tenni a Bizottság a megkülönböztetés elleni védelem fokozása érdekében az EU-ban, és az átfogó, az egész EU-ra és (a foglalkoztatáson túl) az élet minden területére kiterjedő védelem felé való elmozdulás érdekében?

– Milyen lépéseket tesz a Bizottság annak biztosítására, hogy a szociális pillérben meghatározott jog – vagyis az, hogy nemtől, faji vagy etnikai származástól, vallástól vagy meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól vagy szexuális irányultságtól függetlenül mindenkinek joga van az egyenlő bánásmódhoz és egyenlő lehetőségekhez a szociális védelem és az oktatás terén – minden tagállamban megvalósuljon? Milyen lépéseket tesz a Bizottság az alulreprezentált csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. június 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat