Parlamentiniai klausimai
PDF 194kWORD 19k
2018 m. birželio 22 d.
O-000071/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000071/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Tema: Pasiūlymo dėl Horizontaliosios direktyvos 10-metis

2008 m. liepos 2 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl vienodo požiūrio principo įgyvendinimo už darbo rinkos ribų, neatsižvelgiant į amžių, negalią, seksualinę orientaciją ar religinius įsitikinimus – vadinamosios Horizontaliosios direktyvos.

Šiuo metu piliečius nuo diskriminacijos saugo ES teisės aktai:

– kai diskriminacija grindžiama pilietybe, amžiumi, religija ar tikėjimu, socialine orientacija arba negalia – tik užimtumo srityje;

– kai diskriminacija grindžiama lytimi – užimtumo, socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros, prieigos prie prekių ir paslaugų srityse – tačiau atsietai nuo švietimo ar socialinių lengvatų;

– kai diskriminacija grindžiama rasine ar etnine kilme – užimtumo ir kitose gyvenimo srityse (tai užtikrina 2000 m. Rasinės lygybės direktyva).

Horizontaliąja direktyva būtų panaikintos spragos ir suderinta apsauga nuo diskriminacijos visoje ES. Tačiau po 10 metų diskusijų ir derybų pasiūlymas yra įstrigęs Taryboje, ir ES neturi visa apimančios apsaugos nuo diskriminacijos visose gyvenimo srityse.

– Kokių veiksmų iki šiol ėmėsi Komisija, kad būtų išeita iš aklavietės, kuri buvo pasiekta Taryboje svarstant Horizontaliąją direktyvą?

– Be Horizontaliosios direktyvos, ko Komisija imsis siekdama padidinti apsaugą nuo diskriminacijos ES, kad būtų pereita prie platesnio pobūdžio apsaugos visoje ES ir visose gyvenimo srityse (ne tik užimtumo)?

– Kokių veiksmų imasi Komisija, siekdama užtikrinti, kad socialiniame ramstyje numatyta teisė, kad kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, turėtų teisę į vienodą požiūrį ir lygias galimybes socialinės apsaugos ir švietimo srityse, būtų įgyvendinama visose valstybėse narėse? Ką Komisija daro, kas paskatintų lygias nepakankamai atstovaujamų grupių galimybes?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. birželio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika