Deputātu jautājumi
PDF 193kWORD 19k
2018. gada 22. jūnijs
O-000071/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000071/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Temats: Horizontālās direktīvas priekšlikuma 10. gadadiena

Komisija 2008. gada 2. jūlijā iesniedza priekšlikumu Padomes direktīvai par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi ārpus darba tirgus neatkarīgi no vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai reliģiskās pārliecības, t. i., tā dēvētajai horizontālajai direktīvai.

Pašlaik ES tiesību akti aizsargā iedzīvotājus pret diskrimināciju:

– pamatojoties uz valstspiederību, vecumu, reliģiju vai pārliecību, seksuālo orientāciju vai invaliditāti: tikai nodarbinātības jomā;

– pamatojoties uz dzimumu: tādās jomās kā nodarbinātība, sociālais nodrošinājums un veselības aprūpe, preču un pakalpojumu pieejamība, bet ne saistībā ar izglītību vai sociālajām priekšrocībām;

– pamatojoties uz rasi vai etnisko izcelsmi: nodarbinātības un citās dzīves jomās, pateicoties 2000. gada Rasu vienlīdzības direktīvai.

Horizontālā direktīva likvidētu atšķirības un saskaņotu aizsardzību pret diskrimināciju visā ES. Taču pēc 10 gadus ilgušām diskusijām un sarunām priekšlikums ir apstājies Padomē, un Eiropas Savienībai trūkst visaptverošas aizsardzības pret diskrimināciju visās dzīves jomās.

– Kādus pasākumus līdz šim Komisija ir veikusi, lai panāktu, ka horizontālā direktīva vairs netiek bloķēta Padomē?

– Līdztekus horizontālajai direktīvai — ko Komisija darīs, lai pastiprinātu aizsardzību pret diskrimināciju ES un panāktu visā ES visaptverošu aizsardzību visās dzīves jomās (ne tikai nodarbinātībā)?

– Kādus pasākumus Komisija veic, lai nodrošinātu, ka sociālajā pīlārā noteiktās tiesības, proti, ka ikvienai personai neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi un iespējām attiecībā uz sociālo aizsardzību un izglītību, tiek īstenotas visās dalībvalstīs? Kādus pasākumus Komisija veic, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas nepietiekami pārstāvētām grupām?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 27. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika