Parlementaire vragen
PDF 193kWORD 19k
22 juni 2018
O-000071/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000071/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Betreft: Tiende verjaardag van het voorstel voor een horizontale richtlijn

Op 2 juli 2008 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling buiten de arbeidsmarkt, ongeacht leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid of geloof — de zogeheten horizontale richtlijn.

Momenteel beschermt het EU-recht burgers tegen discriminatie in de volgende gevallen:

– wanneer die discriminatie gebaseerd is op nationaliteit, leeftijd, godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap: alleen bescherming met betrekking tot werk;

– wanneer die gebaseerd is op geslacht: bescherming op het gebied van werk, sociale zekerheid en gezondheidszorg, toegang tot goederen en diensten, maar niet met betrekking tot onderwijs of sociale voordelen;

– wanneer die gebaseerd is op ras of etnische afkomst: bescherming op het werk en met betrekking tot andere aspecten van het leven dankzij de richtlijn rassengelijkheid uit 2000.

De horizontale richtlijn zou de leemtes hebben opgevuld en de bescherming tegen discriminatie in de hele EU hebben geharmoniseerd. Maar na tien jaar praten en onderhandelen zit het voorstel nog steeds muurvast in de Raad en heeft de EU nog steeds geen alomvattende bescherming tegen discriminatie op alle gebieden van het leven.

– Wat heeft de Commissie tot dusver ondernomen om de horizontale richtlijn vlot te trekken in de Raad?

– Wat gaat de Commissie, naast de horizontale richtlijn, doen om de bescherming tegen discriminatie in de EU te verbeteren en koers te zetten naar een alomvattende bescherming met betrekking tot alle aspecten van het leven (naast het werk)?

– Wat onderneemt de Commissie om ervoor te zorgen dat het recht dat in de sociale pijler is vervat, namelijk dat eenieder, ongeacht geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, recht heeft op gelijke behandeling en gelijke kansen met betrekking tot sociale bescherming en onderwijs, in alle lidstaten wordt toegepast? Wat doet de Commissie om gelijke kansen voor ondervertegenwoordigde groepen te bevorderen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid