Interpelacje
PDF 196kWORD 19k
22 czerwca 2018
O-000071/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000071/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Przedmiot: 10. rocznica wniosku w sprawie dyrektywy horyzontalnej

W dniu 2 lipca 2008 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wdrożenia zasady równego traktowania poza rynkiem pracy niezależnie od wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wyznania, tzw. dyrektywy horyzontalnej

W chwili obecnej prawo UE chroni obywateli przed dyskryminacją:

– ze względu na narodowość, wiek, wyznanie lub przekonania, orientację seksualną lub niepełnosprawność – jedynie w dziedzinie zatrudnienia;

– ze względu na płeć – w dziedzinie zatrudnienia, zabezpieczenia socjalnego i opieki zdrowotnej, dostępu do towarów i usług, jednak nie w odniesieniu do kształcenia oraz korzyści społecznych;

– ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne – w dziedzinie zatrudnienia lub w innych dziedzinach życia dzięki dyrektywie w sprawie równości rasowej z 2000 r.

Dyrektywa horyzontalna wypełniłaby istniejące jeszcze luki prawne oraz ujednoliciła ochronę przed dyskryminacją w całej UE. Jednak po 10 latach dyskusji i negocjacji, Rada nadal blokuje wniosek w sprawie tej dyrektywy, a w UE nie zapewnia się wszechstronnej ochrony przed dyskryminacją we wszystkich dziedzinach życia.

– Jakie działania podjęła Komisja do tej pory, aby odblokować dyrektywę horyzontalną w Radzie?

– Poza tą dyrektywą, co zrobi Komisja, aby poprawić ochronę przed dyskryminacją w UE i zapewnić kompleksową ochronę we wszystkich dziedzinach życia (poza zatrudnieniem) w całej UE?

– Jakie kroki podejmuje Komisja w celu zagwarantowania, że prawo ustanowione w filarze praw socjalnych, a mianowicie że każdy, niezależnie od płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, wyznania lub przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej, ma prawo do równego traktowania i równych możliwości pod względem ochrony socjalnej i edukacji, zostanie wdrożone we wszystkich państwach członkowskich? Jakie kroki podejmuje Komisja w celu zapewnienia równych szans grupom niedostatecznie reprezentowanym?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności