Întrebări parlamentare
PDF 193kWORD 19k
22 iunie 2018
O-000071/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000071/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Subiect: Cea de a zecea aniversare a propunerii de directivă orizontală

Comisia a prezentat o propunere de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului egalității de tratament în afara pieței forței de muncă, indiferent de vârstă, dizabilitate, orientare sexuală sau convingeri religioase – așa numita directivă orizontală – la 2 iulie 2008.

În prezent, legislația UE protejează cetățenii împotriva discriminării:

– bazate pe naționalitate, vârstă, religie sau convingeri, orientare sexuală sau dizabilitate: doar în domeniul ocupării forței de muncă;

– bazate pe criteriul de sex: în materie de ocupare a forței de muncă, securitate socială și asistență medicală, accesul la bunuri și servicii – dar nu în ceea ce privește educația sau avantajele sociale;

– bazate pe origine rasială sau etnică: în domeniul ocupării forței de muncă și alte domenii ale vieții, datorită Directivei din 2000 privind egalitatea rasială.

Directiva orizontală ar fi acoperit lacunele și ar fi armonizat protecția împotriva discriminării pe întreg teritoriul UE. Însă după 10 de ani de dezbateri și negocieri, propunerea este blocată la Consiliu, iar UE nu are o protecție cuprinzătoare împotriva discriminării în toate domeniile vieții.

– Ce măsuri a luat Comisia până în prezent în direcția deblocării directivei orizontale în cadrul Consiliului?

– Pe lângă directiva orizontală, ce măsuri va lua Comisia pentru a îmbunătăți protecția împotriva discriminării în UE și a trece la o protecție cuprinzătoare, peste tot în UE, în toate domeniile vieții (pe lângă ocuparea forței de muncă)?

– Ce măsuri ia Comisia pentru a garanta punerea în aplicare de către toate statele membre a dreptului invocat în pilonul social, și anume că orice persoană, indiferent de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, are dreptul la egalitatea de tratament și de șanse în ceea ce privește protecția socială și educația? Ce măsuri ia Comisia pentru a promova egalitatea de șanse pentru grupurile slab reprezentate?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 27 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate