Parlamentné otázky
PDF 197kWORD 19k
22. júna 2018
O-000071/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000071/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Vec: 10. výročie návrhu horizontálnej smernice

Komisia 2. júla 2008 predložila návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu – tzv. horizontálnu smernicu.

V súčasnosti právne predpisy EÚ chránia občanov pred diskrimináciou:

– na základe štátnej príslušnosti, veku, náboženstva alebo viery, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia: len v oblasti zamestnanosti;

– na základe pohlavia: v oblasti zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, prístupu k tovaru a službám – nie však v súvislosti so vzdelaním alebo sociálnymi výhodami;

– na základe rasového alebo etnického pôvodu: v zamestnaní a iných oblastiach života vďaka smernici o rasovej rovnosti z roku 2000.

Na základe horizontálnej smernice by sa odstránili nedostatky a zjednotila by sa ochrana proti diskriminácii v celej EÚ. Po 10 rokoch diskusií a rokovaní sa však návrh nachádza v Rade a EÚ stále nemá dostatočnú ochranu pred diskrimináciou vo všetkých oblastiach života.

– Aké opatrenia Komisia doteraz prijala s cieľom odblokovať horizontálnu smernicu v Rade?

– Čo urobí Komisia okrem horizontálnej smernice v záujme posilnenia ochrany pred diskrimináciou v EÚ a prechodu na komplexnú ochranu v celej EÚ vo všetkých oblastiach života (okrem zamestnania)?

– Aké kroky Komisia prijíma s cieľom zabezpečiť, aby sa právo navrhnuté v sociálnom pilieri, konkrétne aby všetci, bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, mali právo na rovnaké zaobchádzanie a príležitosti v oblasti sociálnej ochrany a vzdelávania vo všetkých členských štátoch? Aké kroky prijíma Komisia na podporu rovnakých príležitostí pre nedostatočne zastúpené skupiny?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 27. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia