Parlamentarna vprašanja
PDF 190kWORD 17k
22. junij 2018
O-000071/2018
Vprašanje za ustni odgovor O-000071/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Zadeva: Deseta obletnica predloga horizontalne direktive

Komisija je 2. julija 2008 predstavila predlog tako imenovane horizontalne direktive – direktive Sveta o izvajanju načela enake obravnave na področjih, ki niso del trga dela, ne glede na starost, invalidnost, spolno usmerjenost ali veroizpoved.

Pravo EU sicer že varuje državljane pred diskriminacijo:

– na podlagi državljanstva, starosti, vere ali prepričanja, spolne usmerjenosti ali invalidnosti: samo na področju zaposlovanja;

– na podlagi spola: na področjih zaposlovanja, socialne varnosti in zdravstvenega varstva, dostopa do blaga in storitev – ne pa v povezavi z izobraževanjem ali socialnimi ugodnostmi;

– na podlagi rasne ali etnične pripadnosti: na področju zaposlovanja in na drugih področjih življenja, zahvaljujoč direktivi o rasni enakosti iz leta 2000.

S horizontalno direktivo bi te vrzeli odpravili in uskladili zaščito pred diskriminacijo po vsej EU. Vendar je predlog po desetih letih razprav in pogajanj obtičal v Svetu, medtem pa EU nima celovite zaščite pred diskriminacijo na vseh področjih življenja.

– Katere ukrepe je doslej sprejela Komisija, da bi Svet sprostil predlog horizontalne direktive?

– Kaj bo Komisija poleg horizontalne direktive storila za izboljšanje zaščite pred diskriminacijo v EU in za prehod na celovito zaščito v vsej EU in na vseh področjih življenja (poleg zaposlovanja)?

– S katerimi ukrepi Komisija zagotavlja, da se v vseh državah članicah izvaja pravica, izpostavljena v socialnem stebru, in sicer pravica vseh ljudi do enakega obravnavanja in enakih možnosti na področjih socialnega varstva in izobraževanja ne glede na spol, raso ali etnično pripadnost, vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost? Kako Komisija spodbuja enake možnosti pripadnikov premalo zastopanih skupin?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 28. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov