Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000072/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000072/2018

Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, σε σχέση με την κατάσταση στην Τσετσενία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000072/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2018/2851(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000072/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000072/2018 (B8-0401/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΔΜ αποτελούν βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση των διώξεων κατά των ατόμων αυτών εκτός της ΕΕ και για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, σημειώθηκαν αρκετές περιπτώσεις εκτεταμένων διώξεων ατόμων που θεωρήθηκαν ΛΟΑΔΜ, κυρίως στην Τσετσενία και το Αζερμπαϊτζάν. Τον Απρίλιο του 2018 έγινε ένας χρόνος από τότε που η ρωσική εφημερίδα Nονaya Gazeta ανέφερε ότι τουλάχιστον 100 άνδρες κρατούνται σε ανεπίσημες φυλακές με την υποψία ότι είναι ΛΟΑΔΜ στην Τσετσενία, Ρωσία, και υφίστανται σοβαρά βασανιστήρια και ταπεινωτική μεταχείριση.

Ωστόσο, παρά τις συντριπτικές μαρτυρίες περισσότερων από 100 θυμάτων, μεταξύ των οποίων ένα, που κατέθεσε δημόσια, δεν έχει ακόμη διεξαχθεί μια ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα, ενώ οι τσετσενικές αρχές εξακολουθούν ανοιχτά τη ρητορική μίσους εναντίον των ΛΟΑΔΜ.

– Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή κατά το παρελθόν έτος για την επίλυση αυτής της συνεχιζόμενης κρίσης;

– Ειδικότερα, τι έχει πράξει η Επιτροπή για να υποστηρίξει την κοινωνία των πολιτών και για να δρομολογήσει η κυβέρνηση της Ρωσίας μια διαφανή και ανεξάρτητη έρευνα, παρέχοντας επαρκή στήριξη και μέτρα επανόρθωσης για τα θύματα;

– Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ στη Ρωσία, και αλλού, σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΔΜ;

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου