Парламентарен въпрос - O-000074/2018Парламентарен въпрос
O-000074/2018

VP/HR - Приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека

Въпрос с искане за устен отговор O-000074/2018
до Комисията (зам.-председател / върховeн представител)
Член 128 от Правилника за дейността
Linda McAvan, от името на Комисия по развитие
Bernd Lange, от името на Комисия по международна търговия
Pier Antonio Panzeri, от името на Комисия по външни работи

Процедура : 2018/2763(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000074/2018
Внесени текстове :
O-000074/2018 (B8-0402/2018)
Гласувания :
Приети текстове :

С Резолюция 26/9 на Съвета на ООН по правата на човека от 26 юни 2014 г. беше създадена отворена междуправителствена работна група („работната група“) относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека. Нейният мандат е да разработи правно обвързващ международен инструмент, който да регулира, в рамките на международното право за правата на човека, дейността на транснационалните корпорации и други стопански предприятия. Досега бяха проведени три заседания на работната група: първите две имаха за цел провеждането на разисквания относно съдържанието, обхвата, естеството и формата на бъдещия международен инструмент, докато на третото, състояло се през октомври 2017 г., групата започна изготвянето на елементи за проекта на правно обвързващ инструмент. Четвъртият кръг от заседания на работната група е предвиден за октомври 2018 г.

Въпреки подкрепата на Европейския парламент за процеса, свързан с работната група, и искането му за поемане на действителен ангажимент от страна на ЕС, Европейският съюз изрази опасения във връзка с начина, по който е ръководен процесът до момента, и изглежда все още се сблъсква с пречки, които препятстват неговото участие в процеса на преговори. До момента ЕС не разполага с официален мандат, който да послужи като основа за преговори.

Кои са основните причини, възпрепятствали ЕС и неговите държави членки да участват активно в процеса? ЕС предвижда ли да заеме обща позиция на сесията на работната група през октомври 2018 г., и ако това е така, каква процедура ще бъде следвана и как ЕС ще работи със заинтересованите страни и с Европейския парламент?

Какви усилия са положени за постигането на съгласуван подход в целия ЕС по отношение на достъпа до правни средства за защита на жертвите на нарушения на правата на човека в ЕС, които са свързани със стопанската дейност? ЕСВД счита ли за целесъобразно да издаде насоки относно достъпа на жертвите до правни средства за защита, които следва да бъдат предоставяни от националните съдилища? Докладът на Комисията от 25 януари 2018 г. относно прилагането на Препоръката от 2013 г. относно механизмите за колективна защита в държавите членки изтъква разминавания в наличието на такива механизми на територията на ЕС. Каква положителна роля би могъл да изиграе в това отношение един договор на ООН?

Последно осъвременяване: 2 юли 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност