Parlamentní otázka - O-000074/2018Parlamentní otázka
O-000074/2018

VP/HR - Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000074/2018
Komisi (Místopředsedkyně Komise / Vysoká představitelka)
článek 128 jednacího řádu
Linda McAvan, za Výbor pro rozvoj
Bernd Lange, za Výbor pro mezinárodní obchod
Pier Antonio Panzeri, za Výbor pro zahraniční věci

Postup : 2018/2763(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000074/2018
Předložené texty :
O-000074/2018 (B8-0402/2018)
Hlasování :
Přijaté texty :

Rezolucí Rady OSN pro lidská práva 26/9 ze dne 26. června 2014 byla zřízena otevřená mezivládní pracovní skupina (IGWG) pro činnost nadnárodních společností a dalších z podniků z hlediska lidských práv. Byl jí svěřen mandát k vypracování mezinárodního právně závazného nástroje, který by v rámci mezinárodního práva v oblasti lidských práv upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků. Dosud se uskutečnila tři zasedání IGWG: na prvních dvou zasedáních se jednalo o obsahu, působnosti, povaze a podobě budoucího mezinárodního nástroje a na třetím zasedání v říjnu roku 2017 skupina zahájila přípravu podkladů pro vypracování návrhu právně závazného nástroje. Čtvrté zasedání IGWG se má konat v říjnu 2018.

Navzdory tomu, že Evropský parlament IGWG podporuje a požaduje skutečné zapojení EU do její činnosti, vyjádřila EU obavy ohledně způsobu, jakým byl proces mezivládní pracovní skupiny dosud veden, a zdá se, že stále naráží na překážky, které jí brání zapojit se do jednání. EU doposud nemá oficiální mandát, který by sloužil jako základ pro jednání.

Jaké jsou hlavní důvody, které EU a jejím členským státům brání v aktivní účasti na tomto procesu? Hodlá EU pro zasedání mezivládní skupiny v říjnu 2018 přijmout společný postoj? Pokud ano, jaký postup se uplatní a jakým způsobem bude EU spolupracovat se zúčastněnými stranami a s Evropským parlamentem?

Jaká opatření byla přijata, aby se v rámci celé EU jednotným způsobem zajistil přístup k právní ochraně pro oběti porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním v EU? Považuje ESVČ za vhodné vydat pokyny týkající se přístupu poškozených k opravným prostředkům, které by měly poskytnout vnitrostátní soudy? Zpráva Komise ze dne 25. ledna 2018 o provádění doporučení z roku 2013 o mechanismech kolektivního odškodnění v členských státech popisuje rozdíly v dostupnosti těchto mechanismů v rámci EU. Jakou pozitivní úlohu by mohla v tomto ohledu mít dohoda OSN?

Poslední aktualizace: 2. července 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí