Parlamentin kysymys - O-000074/2018Parlamentin kysymys
O-000074/2018

VP/HR - EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen

Suullisesti vastattava kysymys O-000074/2018
Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 128 artikla
Linda McAvan, Kehitysvaliokunnan puolesta
Bernd Lange, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Pier Antonio Panzeri, Ulkoasiainvaliokunnan puolesta

Menettely : 2018/2763(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000074/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000074/2018 (B8-0402/2018)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

YK:n ihmisoikeuksien neuvoston 26. kesäkuuta 2014 antamalla päätöslauselmalla 26/9 perustettiin avoin hallitustenvälinen työryhmä, joka käsittelee monikansallisten yhtiöiden ja muiden liikeyritysten toimintaa ihmisoikeuksien näkökulmasta. Sen tehtävänä on laatia kansainvälinen ja oikeudellisesti sitova väline, jolla säännellään monikansallisten yritysten ja muiden liikeyritysten toimintaa kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä. Työryhmällä on ollut toistaiseksi kolme istuntoa. Kahdessa ensimmäisessä pyrittiin keskustelemaan tulevan kansainvälisen välineen sisällöstä, soveltamisalasta, luonteesta ja muodosta, ja lokakuussa 2017 pidetyssä kolmannessa istunnossa aloitettiin tämän oikeudellisesti sitovan välineen valmistelu. Ryhmän neljäs istunto pidetään lokakuussa 2018.

Vaikka Euroopan parlamentti on tukenut hallitustenvälistä prosessia ja pyytänyt EU:lta aitoa sitoutumista siihen, unioni on ilmaissut huolensa tavasta, jolla hallitustenvälistä prosessia on tähän mennessä viety eteenpäin. Siinä näyttää olevan vieläkin esteitä unionin osallistumiselle neuvotteluprosessiin. Tähän mennessä EU:lla ei ole virallista valtuutusta, joka toimisi perustana neuvotteluille.

Mitkä ovat suurimmat syyt, jotka ovat tähän saakka estäneet unionia ja sen jäsenvaltioita osallistumasta aktiivisesti prosessiin? Suunnitteleeko unioni yhteistä kantaa hallitustenvälisen asiantuntijaryhmän lokakuussa 2018 pidettävää istuntoa varten, ja jos suunnittelee, millä tavoin se aikoo toimia ja miten se aikoo tehdä yhteistyötä sidosryhmien ja Euroopan parlamentin kanssa?

Mitä toimia on toteutettu, jotta voidaan saavuttaa yhtenäinen lähestymistapa koko EU:ssa yrityksiin liittyvien ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojakeinojen saatavuuteen? Katsooko Euroopan ulkosuhdehallinto aiheelliseksi antaa kansallisten tuomioistuinten uhreille tarjoamien oikeussuojakeinojen saatavuuteen liittyviä ohjeita? Komission 25. tammikuuta 2018 julkaisemassa kertomuksessa vuonna 2013 annetun jäsenvaltioiden kollektiivisia oikeussuojamekanismeja koskevan suosituksen täytäntöönpanosta tuodaan esiin tällaisten mekanismien epätasainen saatavuus eri puolilla EU:ta. Millainen myönteinen rooli YK:n sopimuksella voisi olla tässä yhteydessä?

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö