Pytanie poselskie - O-000074/2018Pytanie poselskie
O-000074/2018

VP/HR - Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000074/2018
do Komisji (Wiceprzewodniczącej / Wysokiej Przedstawiciel)
art. 128 Regulaminu PE
Linda McAvan, Komisji Rozwoju
Bernd Lange, Komisji Handlu Międzynarodowego
Pier Antonio Panzeri, Komisji Spraw Zagranicznych

Procedura : 2018/2763(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000074/2018
Teksty złożone :
O-000074/2018 (B8-0402/2018)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Na mocy rezolucji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 26/9 z dnia 26 czerwca 2014 r. powołano otwartą międzyrządową grupę roboczą ds. respektowania praw człowieka przez korporacje transnarodowe i inne przedsiębiorstwa. Jej zadaniem jest opracowanie międzynarodowego prawnie wiążącego instrumentu do regulacji – w ramach międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka – działalności korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw. Grupa robocza odbyła dotychczas trzy sesje: celem dwóch pierwszych było omówienie treści, zakresu, charakteru i formy przyszłego instrumentu międzynarodowego, natomiast podczas trzeciej, w październiku 2017 r., grupa zaczęła przygotowywać elementy do wstępnej wersji tego prawnie wiążącego instrumentu. Czwartą rundę obrad międzyrządowej grupy roboczej zaplanowano na październik 2018 r.

Chociaż Parlament Europejski wspiera działalność otwartej międzyrządowej grupy roboczej i popiera jej wniosek o rzeczywiste zaangażowanie ze strony UE, UE wyraziła obawy w związku z dotychczasowym sposobem działania międzyrządowej grupy roboczej i wydaje się, że nadal napotyka na przeszkody, które uniemożliwiają jej zaangażowanie się w proces negocjacji. Do tej pory UE nie otrzymała formalnego mandatu, który stanowiłyby bazę negocjacji.

Jakie są główne przeszkody uniemożliwiające UE i jej państwom członkowskim czynny udział w procesie? Czy na posiedzeniu grupy roboczej w październiku 2018 r. UE przewiduje wspólne stanowisko, a jeśli tak, to w jakiej procedurze zostanie ono wypracowane i jak UE będzie współpracować z zainteresowanymi stronami i z Parlamentem Europejskim?

Jakie wysiłki poczyniono na rzecz wypracowania wspólnego dla całej UE stanowiska w zakresie dostępu do środków odwoławczych dla ofiar naruszeń praw człowieka związanych z przedsiębiorstwami w UE? Czy ESDZ uważa, że należy wydać wytyczne dotyczące dostępu ofiar do środków odwoławczych, które powinny zapewniać sądy krajowe? W sprawozdaniu Komisji z dnia 25 stycznia 2018 r. na temat stosowania zalecenia z 2013 r. w sprawie mechanizmów dochodzenia roszczeń zbiorowych w państwach członkowskich podkreśla się nierówny dostęp do takich mechanizmów w UE. Jaką pozytywną rolę mógłby w tym zakresie odegrać traktat ONZ?

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności