Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000075/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000075/2018

  Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000075/2018
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 128 του Κανονισμού
  Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης
  Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
  Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

  Διαδικασία : 2018/2763(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000075/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000075/2018 (B8-0403/2018)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Με το ψήφισμα 26/9 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 26ης Ιουνίου 2014, συστάθηκε ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας (IGWG) για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εντολή της είναι να αναπτύξει ένα διεθνές νομικά δεσμευτικό μέσο για τη ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των δραστηριοτήτων διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων. Έχουν λάβει χώρα τρεις συνεδριάσεις της IGWG μέχρι στιγμής: κατά τις δύο πρώτες συζητήθηκαν το περιεχόμενο, το πεδίο εφαρμογής, η φύση και η μορφή του μελλοντικού αυτού διεθνούς μέσου, ενώ κατά την τρίτη συνεδρίαση, του Οκτωβρίου 2017, ξεκίνησε η προετοιμασία των στοιχείων για το προσχέδιο του νομικά δεσμευτικού μέσου. Ο τέταρτος γύρος της IGWG αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018.

  Παρά τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εργασίες της IGWG, και παρά το αίτημά του για πραγματική υποστήριξη από πλευράς της ΕΕ, η ΕΕ έχει εκφράσει ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι εργασίες της IGWG μέχρι στιγμής και φαίνεται πως εξακολουθούν να υπάρχουν κωλύματα τα οποία εμποδίζουν τη συμμετοχή της στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Μέχρι στιγμής η ΕΕ δεν διαθέτει επίσημη εντολή η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση για τις διαπραγματεύσεις.

  Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι οι οποίοι έχουν εμποδίσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της από το να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία; Προβλέπει η ΕΕ μια κοινή θέση για τη σύνοδο του Οκτωβρίου 2018 της IGWG, και εάν ναι, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί και με ποιο τρόπο θα συνεργαστεί η ΕΕ με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

  Ποιες είναι οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί ώστε να επιτευχθεί μια συνεκτική προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στα ένδικα μέσα για τα θύματα παραβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες σχετίζονται με τις επιχειρήσεις στην ΕΕ; Κρίνει σκόπιμη η Επιτροπή την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την πρόσβαση των θυμάτων στα ένδικα μέσα τα οποία θα πρέπει να ασκούνται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων; Η έκθεση της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του 2013 όσον αφορά τους μηχανισμούς συλλογικών αγωγών στα κράτη μέλη υπογραμμίζει την άνιση διαθεσιμότητα ανάλογων μηχανισμών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ποιος είναι ο θετικός ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει εν προκειμένω μια συνθήκη του ΟΗΕ;

  Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου