Förfarande : 2018/2763(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000075/2018

Ingivna texter :

O-000075/2018 (B8-0403/2018)

Debatter :

PV 02/10/2018 - 12
CRE 02/10/2018 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 19k
27 juni 2018
O-000075/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000075/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Linda McAvan, för utskottet för utveckling
Bernd Lange, för utskottet för internationell handel
Pier Antonio Panzeri, för utskottet för utrikesfrågor

 Angående: EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter
 Svar i kammaren 

Genom sin resolution 26/9 av den 26 juni 2014 tillsatte FN:s råd för mänskliga rättigheter en förutsättningslös mellanstatlig arbetsgrupp om transnationella bolag och andra affärsrörelser med avseende på mänskliga rättigheter. Arbetsgruppens mandat är att utarbeta ett internationellt rättsligt bindande instrument för att i internationell människorättslagstiftning reglera transnationella bolags och andra affärsrörelsers verksamhet. Det har hittills hållits tre möten i den mellanstatliga arbetsgruppen. De första två mötena syftade till att diskutera det framtida internationella instrumentets innehåll, räckvidd, art och form, och vid det tredje mötet i oktober 2017 började gruppen att utarbeta delar av utkastet till det rättsligt bindande instrumentet. Arbetsgruppens fjärde möte äger rum i oktober 2018.

Trots Europaparlamentets stöd till processen inom den mellanstatliga arbetsgruppen och dess uppmaning till verkligt deltagande från EU:s sida, har EU uttryckt betänkligheter mot hur processen skötts hittills. Det verkar som att den fortfarande präglas av faktorer som hindrar EU från att delta i förhandlingsprocessen. Hittills har unionen inte haft ett formellt mandat som grundval för förhandlingarna.

Vilka är de främsta orsakerna till att EU och dess medlemsstater inte har kunnat delta aktivt i processen? Avser EU att inta en gemensam ståndpunkt vid arbetsgruppens möte i oktober 2018? Hur kommer processen i så fall att se ut och på vilket sätt kommer EU att samarbeta med de berörda parterna och Europaparlamentet?

Vilka insatser har gjorts för att uppnå samstämmighet i hela unionen vad gäller tillgång till rättsmedel för personer som utsatts för företagsrelaterade människorättskränkningar inom EU? Anser kommissionen att det vore lämpligt att utfärda riktlinjer för sådan tillgång till rättsmedel som bör tillhandahållas av de nationella domstolarna? Enligt kommissionens rapport av den 25 januari 2018 om genomförandet av rekommendationen från 2013 om mekanismer för kollektiv prövning i medlemsstaterna finns det skillnader i tillgången till sådana mekanismer inom EU. Vilken positiv roll skulle ett FN-fördrag kunna spela i detta avseende?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 2 juli 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy