Pytanie poselskie - O-000088/2018Pytanie poselskie
O-000088/2018

Neuroborelioza z Lyme (borelioza)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000088/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Procedura : 2018/2774(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000088/2018
Teksty złożone :
O-000088/2018 (B8-0417/2018)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Borelioza jest najbardziej powszechną i najczęstszą chorobą odkleszczową w Europie. Jest to infekcja bakteryjna, która może zaatakować układ nerwowy, a u ok. 10 % osób zakażonych mogą rozwinąć się zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Boreliozę można wyleczyć za pomocą terapii antybiotykowej, choć żadna zatwierdzona do użytku szczepionka przeciw tej chorobie nie jest obecnie dostępna w ramach profilaktyki. Ponadto nie istnieje rzetelny opis epidemiologii choroby w Unii Europejskiej, a borelioza nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych objętych nadzorem epidemiologicznym. W związku z tym brakuje jednorodności, jeżeli chodzi o scentralizowaną bazę danych, sprawozdawczość i koordynację w odniesieniu do boreliozy.

1. Czy Komisja zamierza włączyć boreliozę do europejskiego wykazu chorób zakaźnych?

2. Czy Komisja zamierza przygotować na szczeblu UE program nadzoru celem walki z tą chorobą?

3. Jakie środki Komisja stosuje obecnie w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat boreliozy? Jakie środki zamierza podjąć w przyszłości?

4. Czy Komisja może wyjaśnić, w jaki sposób poprawi gromadzenie danych dotyczących badań przesiewowych i metod leczenia tej choroby w państwach członkowskich?

5. Jakie konkretne działania planuje podjąć Komisja w celu zharmonizowania praktyk stosowanych w UE i ułatwienia właściwego diagnozowania choroby i badań przesiewowych?

6. Czy Komisja zamierza zwiększyć wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania nad metodami diagnozowania boreliozy, jak również na badania nad szczepionką i terapią fagową?

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności