Парламентарен въпрос - O-000089/2018Парламентарен въпрос
O-000089/2018

Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP 24)

Въпрос с искане за устен отговор O-000089/2018
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2018/2598(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000089/2018
Внесени текстове :
O-000089/2018 (B8-0411/2018)
Гласувания :
Приети текстове :

Какви действия предприема Съветът, за да гарантира, че Конференцията по изменението на климата (COP 24) в Катовице ще постигне значителен напредък по отношение на:

1. Успешното приключване на дейностите, предвидени в работната програма и наръчника на Споразумението от Париж, и извършването на първия от двата анализа на положението преди 2020 г., договорени в Бон,

2. Осъществяването на диалога „Таланоа“, договорен в Бон, и изготвянето на заключения въз основа на първия кръг на докладване от страните и заинтересованите лица, и

3. Засилването на мобилизирането на финансови средства в областта на климата за постигане на общата цел за сума от 100 милиарда щатски долара годишно до 2020 г., както и гарантирането на това, че годишните финансови потоци са съгласувани с дългосрочните цели на Споразумението от Париж?

Последно осъвременяване: 30 август 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност