Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000089/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000089/2018

Η διάσκεψη του 2018 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000089/2018
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαδικασία : 2018/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000089/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000089/2018 (B8-0411/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Συμβούλιο, για να διασφαλίσει ότι η διάσκεψη για το κλίμα COP24 στο Κατοβίτσε θα σημειώσει σημαντική πρόοδο σχετικά με:

1. την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του προγράμματος εργασίας και τους κανόνες υλοποίησης της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τη διενέργεια του πρώτου εκ των δύο απολογισμών που θα λάβουν χώρα πριν από το 2020, όπως συμφωνήθηκε στη Βόννη·

2. την εφαρμογή του «διαλόγου Ταλανόα», όπως συμφωνήθηκε στη Βόννη, και την άντληση συμπερασμάτων από τον πρώτο γύρω υποβολής εκθέσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη και τους συμφεροντούχους, και

3. την κλιμάκωση της κινητοποίησης της χρηματοδότησης για το κλίμα, προς τον κοινό στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως έως το 2020, και τέλος τη διασφάλιση ότι οι ετήσιες οικονομικές ροές είναι συνεπείς με τις μακρόπνοες φιλοδοξίες της Συμφωνίας του Παρισιού;

Τελευταία ενημέρωση: 30 Αυγούστου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου