Parlamentná otázka - O-000089/2018Parlamentná otázka
O-000089/2018

Konferencia OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000089/2018
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2018/2598(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000089/2018
Predkladané texty :
O-000089/2018 (B8-0411/2018)
Prijaté texty :

Aké opatrenia Rada prijíma na zabezpečenie toho, aby konferencia o zmene klímy v Katoviciach (COP 24) priniesla výrazný pokrok, pokiaľ ide o:

1. úspešné dokončenie prípravy pracovného programu a súboru pravidiel Parížskej dohody a vykonanie prvého z dvoch hodnotení stavu pred rokom 2020, ktoré boli dohodnuté v Bonne,

2. uskutočnenie facilitačného dialógu, ako sa odsúhlasilo v Bonne, a vyvodenie záverov na základe prvého kola správ podaných zmluvnými stranami a zainteresovanými subjektmi a

3. zvýšenie financovania opatrení v oblasti zmeny klímy zameraných na dosiahnutie spoločného cieľa 100 miliárd USD ročne do roku 2020, ako aj zabezpečenie toho, aby ročné finančné toky boli v súlade s dlhodobým cieľom Parížskej dohody?

Posledná úprava: 30. augusta 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia