Parlamentsfråga - O-000090/2018Parlamentsfråga
O-000090/2018

  FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP 24)

  Fråga för muntligt besvarande O-000090/2018
  till kommissionen
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Estefanía Torres Martínez, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

  Förfarande : 2018/2598(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000090/2018
  Ingivna texter :
  O-000090/2018 (B8-0412/2018)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att klimatkonferensen i Katowice (COP 24) ska göra viktiga framsteg när det gäller att

  1. framgångsrikt slutföra arbetet med Parisavtalets arbetsprogram och regelverk och genomförandet av den första av de två utvärderingarna före 2020 som man enades om i Bonn,

  2. genomföra Talanoa-dialogen, som man enades om i Bonn, och dra slutsatser från den första omgången rapporter från berörda parter och intressenter, och

  3. öka mobiliseringen av klimatfinansiering för att nå det gemensamma målet på 100 miljarder USD per år fram till 2020 samt se till att de årliga finansiella flödena stämmer överens med de långsiktiga ambitionerna i Parisavtalet?

  Senaste uppdatering: 30 augusti 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy