Парламентарен въпрос - O-000095/2018Парламентарен въпрос
O-000095/2018

Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери

Въпрос с искане за устен отговор O-000095/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer

Процедура : 2018/2858(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000095/2018
Внесени текстове :
O-000095/2018 (B8-0410/2018)
Гласувания :
Приети текстове :

Директива 2007/43/ЕО определя минимални стандарти за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо. Докладът на Комисията относно въздействието на тази Директива върху хуманното отношение към животните обаче не показа значителни подобрения, а показа, че прилагането е – в най-добрия случай – непоследователно в различните държави членки. Суровата действителност е, че бройлерите се отглеждат с десетки хиляди в голи помещения, върху мокри подложки и без каквато и да е възможност да проявяват естествени поведения като кацане, кълване на обогатяващи субстрати или достъп до естествена светлина. Освен това Директивата не разглежда отрицателните последици върху хуманното отношение към животните, които произтичат пряко от подбора с цел бързо нарастване – проблем, който се изтъква в няколко становища на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), както и в доклад на Комисията. Тези лоши условия често налагат масови третирания с антибиотици с цел предотвратяване или ограничаване на огнища на болести, което е сериозен проблем за общественото здраве. Няколко щама патогени при домашните птици, способни да причинят сериозни заболявания при хората, понастоящем показват резистентност към антибиотиците, използвани в производството на птици, какъвто е случаят с Campylobacter spp. и Salmonella spp. Полимедикаментозната резистентност при щамове на E. coli, открити в домашни птици и месо от домашни птици, неотдавна бяха определени от ЕОБХ като будещи изключително безпокойство.

В същото време в съвсем неотдавнашен доклад на Грийнпийс промишленото птицевъдство се определя като съществен допринасящ фактор за замърсяването на въздуха, почвите и водите с амоняк и се призовава Комисията да спре субсидирането на мегафермите в полза на по-устойчиви системи и практики. Полагат се усилия от страна на птицевъдството за намаляване на употребата на антимикробни средства и на въздействието върху околната среда, но ако разгледаме сектора от перспективата на „Едно здраве“ и „Едно хуманно отношение“, ясно се вижда, че спешно е необходим всеобхватен подход, за да стане птицевъдството по-устойчиво и съобразено с хуманното отношение към животните, като същевременно запази икономическата си жизнеспособност.

В този контекст бихме приветствали отговора на Комисията на следните въпроси:

1. Ще предприеме ли Комисията решителни действия за подобряване на прилагането на Директивата за бройлерите, по-конкретно що се отнася до системното и последователно използване на хармонизирани показатели, свързани със самите животни, с цел подобряване на хуманното отношение към животните във фермите?

2. Какви действия предвижда Комисията за подпомагане на алтернативните системи за производство на пилета – например тези, които използват породи, проявяващи по-високо ниво на благосъстояние, както и по-ниска гъстота на отглеждане, облагородяване на жизнената среда, достъп до естествена светлина и/или външни заграждения и по-добро качество на въздуха – като се има предвид, че тези системи могат да спомогнат за намаляване на емисиите на амоняк и на необходимостта от безразборна употреба на антимикробни средства, а също така да подобрят хуманното отношение към животните?

3. Кога Комисията ще публикува доклад относно социално-икономическите последици от задължителния метод за етикетиране на производството за пилешкото месо, установен с член 5 от Директива 2007/43/ЕО?

Последно осъвременяване: 11 септември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност