Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000095/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000095/2018

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000095/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer

Διαδικασία : 2018/2858(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000095/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000095/2018 (B8-0410/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η οδηγία 2007/43/ΕΚ καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος. Ωστόσο, η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης οδηγίας για την καλή μεταχείριση των ζώων δεν κατέδειξε καμία σημαντική βελτίωση, ενώ κατέδειξε ότι η εφαρμογή είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ασυνεπής μεταξύ των κρατών μελών. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής εκτρέφονται κατά δεκάδες χιλιάδες σε στοιχειωδώς εξοπλισμένες αποθήκες, σε υγρή στρωμνή και χωρίς να έχουν καμία δυνατότητα να εκδηλώνουν φυσιολογικές συμπεριφορές, όπως το κούρνιασμα και το ράμφισμα των υποστρωμάτων εμπλουτισμού, ή να απολαμβάνουν το φυσικό φως. Επιπλέον, η οδηγία δεν θίγει την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων που προκύπτουν άμεσα από την επιλογή για ταχύ ρυθμό ανάπτυξης, ένα πρόβλημα που έχει τονιστεί από αρκετές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), καθώς και από έκθεση της Επιτροπής. Αυτές οι κακές συνθήκες συχνά απαιτούν μαζικές θεραπευτικές αγωγές με αντιβιοτικά, με σκοπό την πρόληψη ή τον περιορισμό των επιζωοτιών, που αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Διάφορα στελέχη παθογόνων των πουλερικών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο εμφανίζουν πλέον αντοχή στα αντιβιοτικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πουλερικών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των Campylοbacter spp. και Salmοnella spp. Πολυανθεκτικά στελέχη E. cοli που έχουν βρεθεί σε πουλερικά και κρέας πουλερικών αναγνωρίστηκαν πρόσφατα ως άκρως ανησυχητικά από την EFSA.

Ταυτόχρονα, μια πολύ πρόσφατη έκθεση της Greenpeace προσδιορίζει τη βιομηχανική παραγωγή πουλερικών ως σημαντικό παράγοντα για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων λόγω αμμωνίας και καλεί την Επιτροπή να διακόψει τις επιδοτήσεις των εκμεταλλεύσεων μεγάλης κλίμακας, προς όφελος πιο βιώσιμων συστημάτων και πρακτικών. Καταβάλλονται ήδη προσπάθειες από τον κλάδο της πτηνοτροφίας για τον περιορισμό της χρήσης αντιμικροβιακών και του περιβαλλοντικού αντικτύπου, αλλά, εάν εξετάσουμε τον συγκεκριμένο τομέα με βάση την προσέγγιση «Μία υγεία» και «Μία ευζωία», είναι σαφές ότι απαιτείται επειγόντως μια συνολική προσέγγιση για να καταστεί ο κλάδος της πτηνοτροφίας πιο βιώσιμος και σύμφωνος με τις αρχές της καλής μεταχείρισης των ζώων, και παράλληλα να διατηρεί την οικονομική του βιωσιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ευπρόσδεκτη η απάντηση της Επιτροπής στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Θα αναλάβει η Επιτροπή αποφασιστική δράση για τη βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας για τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, ειδικότερα όσον αφορά τη συστηματική και συνεπή χρήση εναρμονισμένων δεικτών με άξονα τα ζώα, προκειμένου να βελτιωθεί η μεταχείριση των ζώων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις;

2. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για τη στήριξη εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής κοτόπουλων –για παράδειγμα εκείνων που περιλαμβάνουν μεθόδους καλύτερες όσον αφορά τη μεταχείριση των ζώων, χαμηλότερες πυκνότητες του πληθυσμού των ζώων, εμπλουτισμό του περιβάλλοντος, πρόσβαση σε φυσικό φως ή/και εξωτερικούς περιφραγμένους χώρους, και καλύτερη ποιότητα του αέρα– δεδομένου ότι τα συστήματα αυτά μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αμμωνίας και να περιορίσουν την ανάγκη για αδιάκριτη χρήση αντιμικροβιακών, καθώς και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων;

3. Πότε πρόκειται να δημοσιεύσει η Επιτροπή την έκθεση σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης για το κρέας κοτόπουλου που ορίζεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2007/43/ΕΚ;

Τελευταία ενημέρωση: 11 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου