Parlamentní otázky
PDF 193kWORD 19k
13. září 2018
O-000100/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000100/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, za skupinu GUE/NGL

 Předmět: Humanitární krize ve Středomoří: podpora místních a regionálních orgánů

V současném kontextu azylové a migrační politiky na úrovni EU i jednotlivých členských států jsou místní společenství a místní a regionální orgány často postaveny před výzvy spojené s přijímáním a integrací uprchlíků a migrantů. Přestože jsou tyto orgány ochotny uprchlíky a migranty přijímat a poskytovat jim útočiště a vyvíjejí v tomto směru úsilí, nemají přístup k řádnému financování, což je způsobeno buď absencí řádného právního rámce, nebo zvoleným politickým řešením. V důsledku toho je pro ně velice obtížné poskytovat uprchlíkům a migrantům po jejich příjezdu nezbytnou podporu a služby nebo jim pomáhat se začleňováním. Bez této podpory se však zvyšuje riziko, že se uprchlíci a migranti stanou obětí zločineckých organizací, které je budou bezohledně vykořisťovat a ekonomicky i sociálně je zotročovat.

Jaké stanovisko s ohledem na výše uvedenou situace zaujme Komise k následujícím bodům?

1. Nezbytnost komplexní reformy azylové a migrační politiky EU, která by přinesla udržitelná a spravedlivá řešení, jež budou v souladu s povinnostmi EU i členských států vyplývajícími z mezinárodního práva.

2. Zajištění přístupu místních a regionálních orgánů k nástroji pro mimořádnou podporu a poskytnutí možnosti získat více finančních prostředků a přímý přístup k Azylovému, migračnímu a integračnímu fondu (AMIF) a dalším příslušným zdrojům financování v rámci víceletého finančního rámce, aby mohly tyto orgány poskytovat služby, které budou plně respektovat důstojnost uprchlíků a migrantů, a to nejen při prvotním přijetí, ale také během dlouhodobého procesu začleňování, přičemž zvláštní důraz by měl být kladen na zdravotní péči, sociální podporu, bydlení, vzdělávání a další integrační opatření.

3. Vytvoření platformy, která umožní výměnu a sdílení osvědčených postupů mezi místními a regionálními orgány a také synergie mezi těmito orgány a občanskou společností, díky nimž by se zajistila jejich způsobilost čerpat prostředky z příslušných fondů.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 14. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí