Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 18k
13. september 2018
O-000100/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000100/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, fraktsiooni GUE/NGL nimel

 Teema: Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine

Kohalikke kogukondi ning kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi on seoses nii riikliku kui ka Euroopa tasandi varjupaiga- ja rändepoliitikaga kutsutud sageli üles tegelema probleemidega, mis on seotud pagulaste ja rändajate vastuvõtu ja integratsiooniga. Kuigi kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused soovivad ja püüavad pagulasi ja rändajaid vastu võtta, ei ole neil selleks piisavalt rahastamisvahendeid, kas siis nõuetekohase õigusraamistiku puudumise või poliitiliste valikute tõttu, mis muudab vajaliku abi ja teenuste pakkumise pagulaste ja rändajate saabumisel või integreerimisel äärmiselt keeruliseks. Kui nad seda teha ei saa, suureneb pagulaste ja rändajate risk sattuda kuritegelike organisatsioonide halastamatu ärakasutamise ning majandusliku ja sotsiaalse orjastamise ohvriks.

Milline on nõukogu seisukoht, kirjeldatud olukorda arvesse võttes, järgmiste punktide kohta?

1. Uuendada tuleb kogu ELi varjupaiga- ja rändepoliitikat, et liikuda jätkusuutlike ja õiglaste lahenduste poole, mis oleksid kooskõlas nii ELi kui ka liikmesriikide kohustustega vastavalt rahvusvahelisele õigusele.

2. Kohalike ja piirkondlike ametiasutuste juurdepääs hädaabivahendile tuleb muuta lihtsamaks ning neile tuleb anda võimalus saada lisavahendeid ning pääseda otse ligi Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondile ja muudele asjaomastele rahastamisvahenditele mitmeaastase finantsraamistiku raames, et nad saaksid tagada teenused, mille puhul võetakse täielikult arvesse pagulaste ja rändajate väärikus nende esmakordsel vastuvõtul ja nende integreerimisel pikema aja jooksul, keskendudes eelkõige tervishoiule, sotsiaalabile, majutusele, haridusele ja muudele integratsioonimeetmetele.

3. Tuleb luua platvorm, mille abil aidatakse kaasa kohalike ja piirkondlike ametiasutuste parimate tavade vahetamisele ja jagamisele ning edendatakse nende ja kodanikuühiskonna vahelist koostoimet viisil, mis võimaldab neil saada abi asjaomastest rahastamisvahenditest.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 14. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika