Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 7kWORD 17k
13 Meán Fómhair 2018
O-000100/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000100/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL

 Ábhar: Éigeandáil dhaonnúil sa Mheánmhuir: tacú le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha

I gcomhthéacs reatha na mbeartas tearmainn agus imirce náisiúnta agus Eorpach araon, tá iarrtha go mion minic ar phobail áitiúla agus ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha aghaidh a thabhairt ar dhúshláin a bhaineann le glacadh agus lánpháirtíocht teifeach agus imirceach. In ainneoin a ndea-thola agus a n-iarrachtaí teifigh agus imircigh a ghlacadh agus a óstáil, níl rochtain ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha ar chistiúchán cuí, i ngeall ar easpa creata dlíthiúla cuí, nó i ngeall ar roghanna beartais, agus, dá bhrí sin, bíonn sé thar a bheith deacair orthu an tacaíocht agus na seirbhisí is gá a sholáthar do theacht na dteifeach agus na n-imirceach, nó dá lánpháirtíocht. Mura ndéantar amhlaidh, tá baol méadaithe ann go ndéanfaí dúshaothrú neamhthrócaireach ar na teifigh agus na himircigh, agus go bhféadfadh eagraíochtaí coiriúla iad a dhaorsmachtú go heacnamaíoch agus go sóisialta.

Leis an staid sin á cur san áireamh, cad é seasamh an Choimisiúin i leith na nithe seo a leanas?

1. An gá atá le hathchóiriú iomlán a dhéanamh ar bheartas tearmainn agus imirce an Aontais le dul i dtreo réitigh inbhuanaithe agus chóra a bheadh i gcomhréir le hoibleagáidí an Aontais agus na mBallstát araon faoin dlí idirnáisiúnta.

2. Rochtain na n-údarás áitiúil agus réigiúnach ar an Ionstraim Tacaíochta Éigeandála a éascú agus deis a thabhairt dóibh cistiúchán méadaithe a fháil agus rochtain dhíreach a fháil ar an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht (AMIF) agus ar chistiúchán ábhartha eile faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) ar an gcaoi go mbeidís in ann seirbhísí a sholáthar a urramódh dínit na dteifeach agus na n-imirceach ar chéadghlacadh dóibh agus maidir lena lánpháirtíocht go fadtéarmach, agus go gcuirfí fócas speisialta ar chúram sláinte, tacaíocht shóisialta, lóistín, oideachas agus bearta eile lánpháirtíochta.

3. Ardán a chruthú chun go n-éascófaí malartuithe agus roinnt dea-chleachtas idir údaráis áitiúla agus réigiúnacha chomh maith le sineirgí idir iad agus an tsochaí shibhialta chun go gceadófaí dóibh a bheith incháilithe faoi na cistí ábhartha.

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 17 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais