Deputātu jautājumi
PDF 188kWORD 19k
2018. gada 13. septembris
O-000100/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000100/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, GUE/NGL grupas vārdā

 Temats: Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā: atbalsta sniegšana vietējām un reģionālām iestādēm

Pašreizējās valstu un Eiropas patvēruma un migrācijas politikas kontekstā vietējās kopienas un vietējās un reģionālās pašvaldības (VRP) daudzkārt ir aicinātas stāties pretim grūtībām, kas saistītas ar bēgļu un migrantu uzņemšanu un integrāciju. Par spīti gatavībai un centieniem uzņemt un izmitināt bēgļus un migrantus VRP vai nu adekvāta tiesiskā regulējuma trūkuma, vai arī politikas izvēļu dēļ nav pieejams pienācīgs finansējums, tāpēc tām ir ārkārtīgi grūti sniegt nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus, nedz bēgļiem un migrantiem ierodoties, nedz viņu integrācijas vajadzībām. Bezdarbība savukārt palielina risku, ka bēgļus un migrantus vieglāk varēs nežēlīgi ekspluatēt un ekonomiski un sociāli pakļaut noziedzīgas organizācijas.

Kādas ir Komisijas viedoklis par zemāk norādītajiem darbības virzieniem, ņemot vērā šo situāciju?

1. Nepieciešama vispārēja ES patvēruma un migrācijas politikas reforma nolūkā rast ilgtspējīgus un taisnīgus risinājumus, kas saskanētu gan ar ES, gan ar dalībvalstu saistībām, ko paredz starptautiskās tiesības.

2. Jāatvieglo VRP piekļuve ārkārtas palīdzības instrumentam un jādod tām iespēja iegūt lielāku finansējumu un tiešu piekļuvi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (AMIF) un citiem attiecīgiem līdzekļiem daudzgadu finanšu shēmas (DFS) ietvaros tā, ka VRP gan pirmās uzņemšanas, gan ilgtermiņa integrācijas vajadzībām varētu sniegt pakalpojumus, kas pilnībā respektē bēgļu un migrantu cieņu, īpaši pievēršoties veselības aprūpei, sociālajam atbalstam, mājokļiem, izglītībai un citiem integrācijas pasākumiem.

3. Jāizveido platforma, kas palīdzētu apmainīties un dalīties ar paraugpraksi starp VRP, kā arī veidotu sinerģijas starp tām un pilsonisko sabiedrību tā, ka tās būtu tiesīgas uz finansējumu no attiecīgajiem fondiem.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika