Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 19k
13 september 2018
O-000100/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000100/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie

 Betreft: Humanitaire noodsituatie in het Middellandse Zeegebied: ondersteuning van lokale en regionale overheden

In het kader van het huidige nationale en Europese asiel- en migratiebeleid is al meermaals aan lokale gemeenschappen en lokale en regionale overheden gevraagd om het hoofd te bieden aan uitdagingen die verband houden met het onthaal en de integratie van vluchtelingen en migranten. Ondanks hun bereidheid en inspanningen om vluchtelingen en migranten te onthalen en te ontvangen, hebben de lokale en regionale overheden geen toegang tot adequate financiering, bij gebrek aan een behoorlijk rechtskader of door beleidskeuzes. Daardoor is het voor hen bijzonder moeilijk om de nodige ondersteuning en diensten te verstrekken bij de aankomst van vluchtelingen en migranten of voor hun integratie. Als dit niet gebeurt, verhoogt het risico dat vluchtelingen en migranten kwetsbaar worden voor meedogenloze uitbuiting en economische en sociale onderwerping door criminele organisaties.

Wat is in het licht van deze situatie het standpunt van de Commissie over het volgende?

1. De behoefte aan een algemene hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU om te streven naar duurzame en billijke oplossingen die in overeenstemming zouden zijn met de verplichtingen van zowel de EU als de lidstaten uit hoofde van het internationaal recht.

2. Eenvoudigere toegang voor lokale en regionale overheden tot het noodhulpinstrument en verlening aan lokale en regionale overheden van meer financiering en directe toegang tot het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en andere relevante financiering in het kader van het meerjarig financieel kader (MFK), zodat zij met volledige eerbiediging van de waardigheid van vluchtelingen en migranten diensten kunnen verstrekken bij hun eerste opvang en in verband met hun integratie op lange termijn, waarbij de nadruk in het bijzonder ligt op gezondheidszorg, sociale ondersteuning, huisvesting, onderwijs en andere integratiemaatregelen.

3. De oprichting van een platform ter bevordering van uitwisseling en het delen van beste praktijken tussen lokale en regionale overheden, evenals van synergieën tussen deze overheden en het maatschappelijk middenveld, zodat zij in aanmerking komen voor de hiermee verband houdende fondsen.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 14 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid