Interpelacje
PDF 192kWORD 19k
13 września 2018
O-000100/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000100/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, w imieniu grupy GUE/NGL

 Przedmiot: Nadzwyczajna sytuacja humanitarna w regionie Morza Śródziemnego: wspieranie samorządów lokalnych i regionalnych

W obecnym kontekście zarówno krajowej, jak i europejskiej polityki azylowej i migracyjnej społeczności lokalne oraz samorządy lokalne i regionalne często znajdują się w sytuacji wymagającej od nich reagowania na wyzwania związane z przyjmowaniem i integracją uchodźców i migrantów. Pomimo że samorządy lokalne i regionalne wykazują wolę przyjmowania uchodźców i migrantów oraz czynią wysiłki w tym celu, nie mają dostępu do właściwego finansowania albo z powodu braku właściwych ram prawnych, albo z powodu decyzji politycznych, co niezwykle utrudnia im zapewnianie wsparcia i usług niezbędnych w chwili przybycia uchodźców i migrantów czy też służących ich integracji. Niepodejmowanie takich działań sprawia, że uchodźcy i migranci stają się w większym stopniu narażeni na bezwzględne wykorzystywanie oraz zniewolenie ekonomiczne i społeczne przez organizacje przestępcze.

Zważywszy na tę sytuację – jakie jest stanowisko Komisji w następujących sprawach?

1. Potrzeba dokonania ogólnej reformy unijnej polityki azylowej i migracyjnej w celu wypracowania zrównoważonych i uczciwych rozwiązań, które byłyby zgodne ze zobowiązaniami zarówno UE, jak i państw członkowskich na mocy prawa międzynarodowego.

2. Ułatwienie samorządom lokalnym i regionalnym dostępu do instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych oraz umożliwienie im otrzymywania zwiększonego finansowania oraz bezpośredniego dostępu do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, a także innego odpowiedniego finansowania przewidzianego w wieloletnich ramach finansowych (WRF) w sposób, który pozwalałby im na świadczenie usług z pełnym poszanowaniem godności uchodźców i migrantów w chwili ich początkowego przyjęcia oraz w związku z ich długoterminową integracją, ze szczególnym naciskiem na opiekę zdrowotną, wsparcie socjalne, zakwaterowanie, edukację i inne środki integracji.

3. Stworzenie platformy mającej ułatwiać wymianę doświadczeń między samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz dzielenie się przez nie najlepszymi praktykami, a także synergię między nimi a społeczeństwem obywatelskim w sposób umożliwiający im kwalifikowanie się do finansowania z odpowiednich funduszy.

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 14 września 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności