Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 19k
13. septembra 2018
O-000100/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000100/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, v mene skupiny GUE/NGL

 Vec: Núdzová humanitárna situácia v Stredozemí: podpora miestnych a regionálnych orgánov

V súčasnom kontexte vnútroštátnych a európskych politík v oblasti azylu a migrácie boli miestne spoločenstvá a miestne a regionálne orgány pri mnohých príležitostiach vyzvané, aby čelili výzvam súvisiacim s prijímaním a integráciou utečencov a migrantov. Napriek svojej ochote a snahám privítať a prijať utečencov a migrantov nemajú miestne a regionálne orgány prístup k riadnemu financovaniu, či už z dôvodu nedostatočného právneho rámca alebo z dôvodu politických rozhodnutí, a preto je pre ne veľmi ťažké poskytnúť utečencom a migrantom potrebnú podporu a služby pri ich príchode alebo na ich integráciu. Ak sa tento problém neodstráni, zvyšuje sa riziko, že utečenci a migranti budú zraniteľní voči bezohľadnému vykorisťovaniu a hospodárskemu a sociálnemu podriadeniu zo strany zločineckých organizácií.

Vzhľadom na túto situáciu aká je pozícia Komisie k nasledujúcim otázkam?

1. Potreba celkovej reformy azylovej politiky EÚ a politiky EÚ v oblasti migrácie s cieľom dosiahnuť udržateľné a spravodlivé riešenia, ktoré by boli v súlade s povinnosťami EÚ a členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodného práva.

2. Uľahčenie prístupu miestnych a regionálnych orgánov k nástroju núdzovej pomoci na základe dohody o grante a poskytnutie príležitosti miestnym a regionálnym orgánom získať väčšie financovanie a priamy prístup k Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, ako aj k iným relevantným finančným prostriedkom v rámci viacročného finančného rámca (VFR) takým spôsobom, ktorý by im umožnil poskytovať služby, ktoré v plnej miere rešpektujú dôstojnosť utečencov a migrantov pri prvom prijatí a v súvislosti s ich dlhodobou integráciou, s osobitným zameraním na opatrenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, sociálnej podpory, bývania, vzdelávania a iných integračných opatrení.

3. Vytvorenie platformy na uľahčenie výmeny a spoločného využívania osvedčených postupov medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi, ako aj synergií medzi nimi a občianskou spoločnosťou takým spôsobom, aby boli oprávnené čerpať z príslušných fondov.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 14. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia