Parlamendi esitatud küsimused
PDF 101kWORD 20k
3. oktoober 2018
O-000110/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000110/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo Franz, Eva Joly, fraktsiooni Verts/ALE nimel

 Teema: Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus

Kaks aastat tagasi võttis parlament vastu seadusandliku algatusraporti ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta(1). Resolutsioonis soovitatakse sõlmida institutsioonidevaheline demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste pakt. Pakti alusel tuleks igal aastal esitada aruanne selle kohta, kuidas liikmesriigid järgivad ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi, ja lisada aruandele riigipõhised soovitused. Aruande põhjal korraldataks parlamentidevaheline arutelu ning toimuks pidev demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste teemaline poliitikatsükkel liidu institutsioonides. Pakt asendaks ELi institutsioonide senist kriisipõhist, ebaühtlast ja politiseeritud reageerimist demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega seotud raskustele liidus. Kahjuks ei ole nõukogu ja komisjon demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste pakti loomise püüetega liitunud. Võttes arvesse kasvavaid demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste probleeme liidus, näiteks seoses ELi lepingu artikli 7 lõike 1 menetluste ja õigusriigi raamistiku menetluste, rikkumismenetluste ja Euroopa Liidu Kohtule esitatud kohtuasjadega, Euroopa Parlamendi õigusriigi põhimõtte järelevalverühma loomise ning mitmesuguste kuulamiste ja resolutsioonidega, on selge, et EL vajab kiiresti alalist ja objektiivset mehhanismi nende tõsiste probleemide lahendamiseks.

Eelnevat arvesse võttes esitame järgmised küsimused.

1. Kas komisjon nõustub, et praegust lähenemisviisi ei saa jätkata, sest on osutunud, et see ei aita ennetada ega tulemuslikult käsitleda ELi lepingu artikli 2 tõsiseid rikkumisi?

2. Kas komisjon nõustub, et ELi lepingu artiklist 7 üksi ei piisa sellistele rikkumistele reageerimiseks, eriti kui vastavat menetlust alustatakse rohkem kui ühe liikmesriigi suhtes, ja et seetõttu on vaja täiendavat alalist institutsioonidevahelist mehhanismi, et kasvavaid demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste probleeme lahendada?

3. Kas seoses oma ettepanekuga, mis käsitleb liidu eelarve kaitsmist õigusriigi probleemide korral(2), nõustub komisjon Euroopa Kontrollikoja arvamusega(3), et ELi liikmesriikide õigusriigi valdkonna üldiste puuduste kindlakstegemiseks on vaja täpsemaid allikaid ja suuniseid ning et demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste pakt annab nende puuduste kindlakstegemiseks sobiva mehhanismi?

4. Kas komisjon kavatseb oma tulevases õigusriigi põhimõtet käsitlevas teatises teha ettepaneku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste pakti sõlmimiseks?

(1) Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta – Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0409.
(2) Euroopa Komisjoni 2. mai 2018. aasta ettepanek võtta vastu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises, COM(2018)0324.
(3) Euroopa Kontrollikoda, arvamus nr 1/2018, 17. juuli 2018.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 8. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika