Процедура : 2018/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000117/2018

Внесени текстове :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Разисквания :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 186kWORD 19k
12 октомври 2018 г.
O-000117/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000117/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Rosa Estaràs Ferragut, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

 Относно: Положението на жените с увреждания
 Отговор по време на пленарно заседание 

Европейският съюз, както и неговите държави членки, са страни по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ). Член 4 от КПХУ изисква от държавите – страни по Конвенцията, да „приемат всички подходящи законодателни, административни и други мерки за прилагането на КПХУ“. Правото и възможността на хората с увреждания да гласуват и да бъдат избирани са залегнали в членове 12 и 29 от КПХУ.

В Европа има 80 милиона хора с увреждания (16% от населението на Европа), от които около 46 милиона са жени и момичета, което представлява около 16% от общия брой на жените в ЕС. В семейството на един от всеки четирима европейци има лице с увреждания. Според настоящите демографски тенденции броят на хората с увреждания ще се увеличи от 80 милиона на 120 милиона до 2020 г. Все още са необходими допълнителни данни, разбити по полов признак.

1. Комисията ще гарантира ли приемането на Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2020 – 2030 г., която да обхваща всички разпоредби на КПХУ, която да е включена в последващите действия във връзка със стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и европейския стълб на социалните права, като се обръща надлежно внимание на положението на жените и момичетата с увреждания?

2. Как Комисията ще гарантира събирането на разбити по полов признак данни с цел идентифициране на формите на междусекторна множествена дискриминация, пред които са изправени жените и момичетата с увреждания?

3. В контекста на предстоящите избори за Европейски парламент какви конкретни мерки е предприела Комисията, за да даде възможност на жените с увреждания да гласуват и да бъдат избирани, както е посочено в действие 2 („Участие“) от европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 17 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност