Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000117/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000117/2018

Situationen for kvinder med handicap

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000117/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Rosa Estaràs Ferragut, for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Procedure : 2018/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000117/2018
Indgivne tekster :
O-000117/2018 (B8-0418/2018)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den Europæiske Union (EU) og dens medlemsstaterne er parter i De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD). I artikel 4 i CRPD kræves det, at de deltagende stater "træffer alle relevante lovgivningsmæssige, administrative og andre foranstaltninger til gennemførelse af CRPD". Retten til og muligheden for at stemme og stille op til valg for personer med handicap er stadfæstet i artikel 12 og 29 i CRPD.

Der er 80 mio. personer med handicap i Europa (16 % af den europæiske befolkning), hvoraf ca. 46 mio. er kvinder og piger, hvilket udgør ca. 16 % af EU's samlede kvindelige befolkning. Hver fjerde europæiske familie har et familiemedlem med et handicap. Som følge af den demografiske udvikling vil antallet af personer med handicap stige fra 80 mio. til 120 mio. inden 2020. Der er stadig behov for yderligere kønsopdelte data.

1. Vil Kommissionen sikre vedtagelsen af en europæisk handicapstrategi 2020-2030, som dækker alle bestemmelserne i CRPD og integreres i opfølgningen af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og den europæiske søjle for sociale rettigheder under behørig hensyntagen til situationen for kvinder og piger med handicap?

2. Hvordan vil Kommissionen sikre, at der indsamles kønsopdelte data for at finde frem til, hvilke former for multidiskrimination kvinder og piger med handicap udsættes for?

3. Hvilke konkrete skridt har Kommissionen taget i lyset af det kommende valg til Europa-Parlamentet for at give kvinder med handicap mulighed for at stemme og stille op til valg, som anført under aktion 2 ("Deltagelse") i den europæiske handicapstrategi 2010-2020?

Seneste opdatering: 17. oktober 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik