Procedure : 2018/2685(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000117/2018

Ingediende teksten :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Debatten :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 18k
12 oktober 2018
O-000117/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000117/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Rosa Estaràs Ferragut, namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

 Betreft: De situatie van vrouwen met een handicap
 Antwoord plenaire 

De Europese Unie (EU) en haar lidstaten zijn partij bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (het CRPD). In artikel 4 van het CRPD is bepaald dat de staten die partij zijn bij het verdrag verplicht zijn alle relevante wetgevende, administratieve en andere maatregelen aan te nemen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van het CRPD. Het recht van personen met een handicap om hun stem uit te brengen en gekozen te worden is neergelegd in de artikelen 12 en 29 van het CRPD.

Er zijn in Europa 80 miljoen personen met een handicap (16 % van de Europese bevolking). Ongeveer 46 miljoen daarvan zijn vrouwen en meisjes (circa 16 % van alle vrouwen in de EU). Een op de vier Europeanen heeft een familielid met een handicap. Demografische ontwikkelingen laten zien dat het aantal personen met een handicap in de periode tot 2020 zal stijgen van 80 miljoen tot 120 miljoen. Er is nog altijd behoefte aan meer naar gender uitgesplitste gegevens.

1. Is de Commissie voornemens een Europese strategie inzake handicaps 2020-2030 aan te nemen die alle bepalingen van het CRPD omvat en die deel uitmaakt van de follow-up van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en de Europese pijler van sociale rechten, daarbij naar behoren rekening houdend met de situatie van vrouwen en meisjes met een handicap?

2. Hoe wil de Commissie zorgen voor de inzameling van naar gender uitgesplitste gegevens aan de hand waarvan de verschillende vormen van intersectionele meervoudige discriminatie van vrouwen en meisjes met een handicap in kaart kunnen worden gebracht?

3. Kan de Commissie, in het licht van de komende Europese verkiezingen, aangeven welke concrete maatregelen zij heeft genomen om vrouwen met een handicap in staat te stellen hun stem uit te brengen en zich verkiesbaar te stellen, zoals vastgelegd in actie 2 ("Participatie") van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 17 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid